Kommunernas minskade intäkter pareras med ett stödpaket på 70 miljoner euro.

Som ett led i regeringens sysselsättningspolitik sänks avgifterna för småbarnspedagogiken. Förändringen ska enligt Undervisnings- och kulturministeriet höja deltagandet i småbarnspedagogiken när incitamenten för att ta emot arbete ökar. Sysselsättningseffekten beräknas vara 2500–3700 arbetsplatser, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget ska inkomstgränserna höjas med 31 procent. Samtidigt föreslås att maximiavgiften för det andra barnet sänks från 50 procent till 40 procent. Beredningen av regeringens proposition har inletts och ett lagförslag ska lämnas till riksdagen före utgången av denna månad.

Förändringen innebär minskade intäkter för kommunerna och regeringen kom i september överens om att anvisa 70 miljoner euro till kommunerna för att täcka inkomstbortfallet.

Samtidigt menar regeringen att förändringens sysselsättande effekt stärker de offentliga finanserna, bland annat via skatteintäkter och inbesparingar som hänför sig till den sociala tryggheten.

Också efterfrågan på småbarnspedagogik påverkas av kostnadssänkningen. Enligt Finansministeriets uppskattning är den årliga kostnaden per heldagsvårdsplats 10 800–18 900 euro beroende på barnets ålder.

Undervisningsminister Li Andersson (VF) säger i ett pressmeddelande att förändringen innebär att nya barn får ta del av lärandet inom småbarnspedagogiken, samtidigt som sysselsättningen höjs.

— Det är således frågan om en åtgärd som stöder välfärden på bred front. I många familjer drar man säkert en suck av lättnad över att småbarnspedagogiken kommer att ta en mindre andel av familjens disponibla inkomster i anspråk, säger Andersson.

Fakta

  • Bestämmelser om avgifterna för småbarnspedagogik finns i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.
  • Avgiften bestäms enligt antal personer i familjen och bruttoinkomsterna.
  • Vid fastställandet av den avgift som tas ut för småbarnspedagogik beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.
  • Den högsta avgiften som tas ut för småbarnspedagogik för det första barnet (288 euro i månaden) förblir oförändrad trots lagändringen.