Parallellt med att Kronoby kommun förnyar sin förvaltningsstadga inrättas ett helt nytt organ den 1 augusti. Sektionen för livskvalitet kommer att fokusera på ärenden som hört till fritidssektorns domäner samt flyktingfrågor och sysselsättningsprojekt.

Att Kronoby får en sektion för livskvalitet har en optimistisk klang i dessa tidevarv. Efter livlig debatt gav kommunfullmäktige i slutet av januari grönt ljus för det nya organet som ska ha sju medlemmar och lika många personliga ersättare.

Till den nya sektionens hör ärenden med koppling till idrott, kultur, ungdoms- och fritidsverksamhet och biblioteks- och medborgarinstitutsverksamhet. Samtidigt överförs ansvaret för flyktingfrågor från kommunstyrelsen.

I och med det aktuella sektionsbygget torde fritidssektorns områden få större spelrum i fortsättningen, säger Marika Hagnäs, ordförande för Kronoby kommunfullmäktige.

– Jag ser det här upplägget som en praktisk lösning. Övergången till välfärdsområden medför att kommunens uppgifter minskar markant, säger Marika Hagnäs (SFP), ordförande för kommunfullmäktige i Kronoby.

– Samtidigt som bildningsnämnden blir den största kommunala nämnden torde fritidssektorns olika områden få mera spelrum framöver.

– I Kronoby är vi duktiga på att diskutera. Själva namnet på sektionen har varit föremål för debatt. Det andra förslaget ”välfärdssektionen” fick inte tillräckligt med understöd. Eftersom vi har en liten organisation var det inte heller möjligt att bilda en nämnd, fortsätter Hagnäs.

Vilka associationer väcker ordet livskvalitet hos dig?

– För mig innebär livskvalitet främst sådant som sätter guldkant på vardagen: biblioteksbesök, MI-kurser, vandringar i skogen eller att gå på ishockey- och fotbollsmatcher.

– Kommunerna har en växande åldrande befolkning. I och för sig är detta ett tecken på starkt nationellt välstånd. Att få ungdomar att stanna kvar är likaså viktigt. I Kronoby finns ypperliga möjligheter till idrottande och friluftsliv. Vi borde dock bli bättre på att erbjuda ungdomsverksamhet samt även arbetsplatser och hyresbostäder, tillägger Hagnäs som är högstadielärare till vardags.

Pro Kronoby-gruppen kritisk

Det faktum att sektionen för livskvalitet ska hantera ett mycket brett ämnesområde har gjort Pro Kronoby-gruppen, vars största hjärtefråga är kommuninvånarnas tillgång till vård inom Soite-området, mera skeptiskt inställd.

– Vi anser att sektionens ansvar har blivit lite väl brett. Tidigare har kommunstyrelsen fattat beslut om flyktingärenden. Är den här förändringen verkligen befogad? frågar sig Henrik Huhta (Pro Kronoby).

– Den nya sektionen ska sköta flyktingfrågor med tillgängliga budgetmedel. Det handlar samtidigt om ärenden som med stor sannolikhet kan dyka upp på välfärdsområdets bord framöver, säger Huhta.

De omröstningar som Pro Kronoby har initierat både i styrelsen och fullmäktige har dock inte omkullkastat kommunens inställning.

: Sektionen för livskvalitet har fått ett alltför brett ansvarsområde och borde inte ha flyktingfrågorna på sitt bord, anser veteranpolitikern Henrik Huhta och den övriga Pro Kronoby-gruppen.

Från 1.1.2024 får kommunerna en tyngre roll i det sysselsättningsbefrämjande arbetet.

– Hittills har de sysselsättningsprojekt som kommunen deltagit i varit styrda från Jakobstad. I praktiken är dock Karlebyregionen en naturligare och större arbetsmarknad för Kronobyområdet, poängterar Huhta.

Veteranpolitikern Henrik Huhta engagerade sig i Kronobypolitiken redan på 1970-talet. 2021 gjorde han comeback i Kronobyfullmäktige efter ett avbrott på åtta år. I början av året blev han invald i Österbottens välfärdsområdes fullmäktige.

Ser du någonting bra med tillsättandet av den nya sektionen?

– Att man sätter fokus på livskvalitet i form av till exempel idrott, kultur och fritidsaktiviteter är förstås positivt. Det handlar också om förebyggande arbete och ett komplement till välfärdsområdets verksamhet, säger Huhta.

”En tudelad fråga”

Robert Wargh (KD), 26, är en av de allra yngsta fullmäktigeledamöterna i Kronoby. Han blev invald med 34 röster ifjol. Som debutant i valsammanhang fyra år tidigare erhöll han endast tre röster.

– Det är bra att antalet personer som bestämmer ökar i och med den nya sektionen för livskvalitet. Men frågan är lite tudelad. Bildningsnämnden och fritidssektorn har i princip mycket gemensamt. Samtidigt inverkar också tillkomsten av det nya välfärdsområdet.

– Sektionens namn är lite vilseledande. Jag skulle själv ha föredragit alternativet ”välfärdssektionen”, säger Wargh.

Robert Wargh tycker att den nya sektionens namn är lite vilseledande. Wargh är den enda kristdemokraten i Kronobyfullmäktige för närvarande.

Robert Wargh är uppvuxen i Karleby, men bosatt i Kronoby sedan 2015.

– För att förbättra livskvaliteten i Kronoby skulle kommunen kunna satsa ytterligare på motionsverksamhet och idrott. Jag funderar på ett lämna in en motion. Fotbollsverksamheten är allmänt taget på en god nivå. Skidföreningarna är i sin tur ekonomiskt pressade. Exempelvis torde det finnas en enda snökanon i kommunen för närvarande, säger Wargh.