Kommunerna ska testa olika sätt att erbjuda sysselsättningsservice.

Förslaget att överföra vissa av de statliga arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna har nu lagts fram som lagförslag av statsrådet.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021 och försöket vara från den 1 januari 2021 till den 30 juni 2023.

Det handlar om om ett tidsbestämt försök där försökskommunerna istället för arbets- och näringsbyrån delvis ska ansvara för att erbjuda lagstadgad arbetskraftsservice och tjänster som främjar integration.

Hösten 2019 kunde alla kommuner ansöka om att bli ett försöksområde. En andra ansökningsomgång för att utvidga försöket till kommunerna har redan ordnats, efter kritik om att för många kommuner exkluderades i den första omgången.

I försöket kommer kommunerna att i pilotprojekt testa olika sätt att erbjuda sysselsättningsservice och ta fram bästa praxisen för att förnya servicestrukturerna.

– En av de viktigaste punkterna i regeringsprogrammet är stärkandet av kommunernas roll som anordnare av sysselsättningsservice. Vi håller på att bygga en serviceprocess där människan omges av en starkare helhet av olika funktioner för att öka hans eller hennes möjlighet till sysselsättning. När de arbetssökande i ett tidigare skede och mera riktat än i nuläget får ta del av tjänster som är de rätta för dem kommer de sannolikt att bli sysselsatta snabbare, säger arbetsminister Tuula Haatainen i ett pressmeddelande.

Effekterna utvärderas genom utredningsprojekt

Till målgruppen för försöket hör arbetslösa arbetssökande, personer som är sysselsatta och personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service och som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning samt alla som är under 30 år och alla invandrare samt personer med ett främmande språk som modersmål.

Under försöket ska arbets- och näringsbyrån och de kommuner eller samkommuner som bildar försöksområden samarbeta tätt för att trygga en smidig kundprocess, främja kundernas jämlikhet och handa den helhet som utgörs av främjandet av sysselsättning.

Arbets- och näringsbyrån och försöksområdena ska komma överens bland annat om en verksamhetsmodell för regionens arbetsgivar- och företagsservice.

Förslaget är att regionförvaltningsverken, som redan utövar tillsyn över kommunens lagstadgade uppgifter, ska övervaka också denna uppgift. Regionförvaltningsverken kommer att ha en aktiv tillsynsuppgift att övervaka att lagen följs och att kunderna i försöksområdet är jämlika.

Effekterna av försöket kommer att utvärderas av statsrådet genom ett forsknings- och utredningsprojekt både efter och under försöket.