Kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster stärks. I vår startar regeringen ett antal sysselsättningsförsök tillsammans med kommunerna. I försöken kommer kommunenrna att ansvara för processen med tjänster för arbetssökande och för tillhandahållandet av tjänster som främjar sysselsättningen.

Målet är att förbättra tillgången till arbetsmarknaden, i synnerhet för personer som är långtidsarbetslösa eller har en svag ställning på arbetsmarknaden. Försöken pågår till slutet av 2022.

Inom en NTM-centrals område kan en enskild kommun eller flera kommuner tillsammans ansöka om att delta i ett försök. Det sammanlagda antalet invånare i de kommuner som deltar ska vara minst 30 000. Högst cirka 40 procent av de arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån i NTM-centralens område kan överföras till försöken. Siffrorna är dock riktgivande och det är möjligt att avvika från dem av vägande skäl.

– Kommunförbundet anser att försöken som startas är ett viktigt steg i arbetet med att koncentrera resurserna och ansvaret för att tillhandahålla offentliga sysselsättningstjänster till kommunerna. I de kommande försöken testas och utvidgas verksamhetsmodellen för de regionala sysselsättningsförsök som avslutades under 2018. Modellen gav goda erfarenheter, berättar utvecklingschef Erja Lindberg.

Kommunförbundet stödjer kommuner som är intresserade av försöken genom att ordna två sysselsättningskliniker. I dem behandlas sysselsättningsförsöket, hur man ansöker om att delta i det och hur man förbereder sig.

Den första kliniken ordnas i Kommunernas hus i Helsingfors 16.10 och den andra i Tammerfors 13.11.

Vid kliniken i Tammerfors kan man få höra om det regionala sysselsättnings- och företagstjänstförsöket i Birkaland som avslutades 2018 och om hur Birkalands kommuner förbereder sig för det som kommer. Sysselsättningsklinikerna är avgiftsfria.

Mer information om kommande försök och närmare ansökningsanvisningar för kommunerna (på finska)