Få tvåspråkiga kommuner är med i statens försök, som inleds på våren 2020.

120 kommuner deltar i det sysselsättningsförsök som inleds på våren, meddelar Arbets- och näringsministeriet. Enskilda kommuner med över 30 00 invånare, eller flera kommuner tillsammans inom samma område, kunde söka om att få medverka.

Tanken är att högst 40 procent av arbets- och näringsbyråernas kunder i de respektive landskapen ska övergå till försöket. Det här inkluderar alla under 30 år gamla arbetssökande och alla invandrare som är antingen arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice vid arbets- och näringsbyråerna.

Nu blir det försökskommunernas ansvar att tillhandahålla arbets- och näringstjänster till dessa personer, och syftet är att förbättra möjligheterna för personer som varit arbetslösa en längre tid att komma in på arbetsmarknaden.

Med hjälp av försöken ska det bli lättare för arbetslösa att hitta de lediga arbetsplatserna, genom att bättre än i nuläget identifiera och lösa individuella servicebehov, hinder för sysselsättning och kompetensutvecklingsbehov.

Kommuner längs Österbottens kust inte tillräckligt stora

Bland de 120 kommunerna finns inte många tvåspråkiga kommuner. Närmare bestämt är de sex stycken: Kyrkslätt, Karleby, Raseborg och Hangö (som deltar tillsammans), Åbo och Vanda.

Bakom länken en lista över samtliga kommuner som deltar.

Ett skäl till varför fler österbottniska kommuner inte finns med har delvis att göra med gränsen 30 000 invånare, dels på själva sysselsättningsläget där.

I Närpes har ett deltagande i försöket diskuterats, men några seriösa diskussioner har inte förts. Jim Eriksson, vård- och omsorgsdirektör i Närpes, konstaterar att inte ens den nuvarande samkommunen K5 – som utgörs av Närpes, Malax, Korsnäs, Kaskö och Kristinestad – når upp till 30 000 invånare.

-Det skulle krävas att Vasa eller Korsholm kom med, säger Eriksson.

Dessutom är sysselsättningsläget i Närpes bra, och kommunen har en egen koordinator för uppgiften.

Anders Walls: Raseborg och Hangö har bra helhetsbild

Raseborg och Hangö hör alltså till de tvåspråkiga kommuner som ingår i försöket. Anders Walls (SFP), ordförande för stadsstyrelsen i Raseborg, säger att ansvaret för de arbetslösa nu är splittrat mellan staten och kommunerna, vilket gör det svårt att uppskatta vilka arbetslösa som har vilka behov.

-Det här ger en helhetsbild som behövs för att få människor sysselsatta.

Walls säger att det är speciellt viktigt att korttidsarbetslösa som riskerar bli långtidsarbetslösa får kommunens stöd och hjälp i tid.

-Ju längre man går arbetslös desto högre blir tröskeln till arbetslivet.

Vad kommer att ändra när kommunerna får en sysselsättande uppgift?

-Möjligheterna är större när en aktör koordinerar resurserna. Det blir mindre överlappning och dubbla funktioner. Vi har bra koll på vad arbetsgivarna behöver, och ett helhetsperspektiv på samhället.

Walls beräknar att sex anställda flyttar från arbets- och näringsbyrån till Raseborgs och Hangös försök. Förhoppningen är också att försöket följs av ett statligt försöksstöd.