Räknaren bedömer pensionseffekten av familjeledighetsperioder av olika längd.

En orsak till att kvinnor har lägre pensioner än män är den ojämna fördelningen av familjeledigheter. Kvinnor är oftare och längre hemma med barn än män helt enkelt.

– Under moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet tjänas pension in nästan på samma sätt som när man arbetar, medan långa perioder med hemvårdsstöd sänker pensionen, säger Suvi Ritola, specialsakkunnig vid Pensionsskyddscentralen, i ett pressmeddelande.

För att väcka diskussion om skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner och öka medborgarnas och beslutsfattarnas kunskaper om orsakerna har Pensionsskyddscentralen tagit fram en räknare med vilken man kan bedöma pensionseffekten av familjeledighetsperioder av olika längd och jämföra pensionstillväxten med den pension som skulle tjänas in av arbete under motsvarande tid.

Räknaren kan användas på finska, svenska och engelska och har utarbetats av Pensionsskyddscentralen. Den ingår i ett projekt om pensionsskillnader mellan kvinnor och män.

Med räknaren kan man bedöma hur man ska fördela familjeledigheterna även ur pensionssynvinkel. Båda föräldrarna beräknar sin egen pensionstillväxt.

Under moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet tjänas arbetspension in utifrån inkomsten, så att den årsinkomst som ligger till grund för föräldraförmånen höjs med 21 procent. Sedan 2005 har man under tid med hemvårdsstöd tjänat in pension som bekostas av statliga medel. Pension tjänas då in enligt ett fast belopp. Förmånens grund är 757,14 euro/månad enligt 2020 års nivå.

Här hittar du räknaren.

Reform av ledigheterna förbereds

  • Projektet leds av social- och hälsovårdsministeriet och genomförs i samarbete med Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och Arbetspensionsförsäkrarna Tela.
  • Projektet har fått finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014–2020).
  • Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds för närvarande en reform av familjeledigheterna i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.