Ambition är att utbilda tvåspråkiga läkare för behoven i Egentliga Finland och längs hela västkusten.

Inom Egentliga Finlands specialupptagningsområde, som också omfattar Vasa sjukvårdsdistrikt, har cirka 118 000 personer svenska som modersmål.

Eftersom också Åland anlitar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts räknas 142 000 personer ha svenska som modersmål inom specialupptagningsområdet. Det här är över hälften av Finlands svenskspråkiga befolkning.

Samtidigt finns det stora utmaningar i fråga om tillgången på svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster, konstaterar Pekka Hänninen, dekan vid medicinska fakulteten vid Åbo universitet.

För att råda bot på problemet donerar Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet 600 000 euro till en tvåspråkig läkarutbildning vid Åbo universitet. Finansieringen omfattar ett universitetslektorat och en deltidsprofessur i fem års tid.

En del av utbildningen på svenska genomförs i samarbete med Åbo Akademi. Deltidsprofessuren tillsätts vid Åbo universitet och universitetslektoratet vid Åbo Akademi.

Utbildningen, som lägger fokus på utvecklingen av yrkesrelaterade språkkunskaper, svarar mot behoven inom specialupptagningsområdet, heter det i ett pressmeddelande.

Den centrala uppgiften för den nya professorn och universitetslektorn är att organisera och genomföra en läkarutbildning som stöder det svenska språket som en del av det finska programmet för medicine licentiatexamen vid Åbo universitet.

Vill trygga utbildningens resurser

Åbo Akademi deltar genom att erbjuda studerande vid Åbo universitet prekliniska kurser på svenska.

– Åbo universitets ambition är att utbilda tvåspråkiga läkare för de behov som finns inom välfärdsområdena i Egentliga Finland och längs hela västkusten, säger Pekka Hänninen.

Annika Meinander, akademilektor i cellbiologi vid Åbo Akademi, säger att initiativet stärker universitetens samarbete inom biovetenskaper och medicin ytterligare. ÅA kommer att erbjuda undervisning inom sin specialkompetens i biokemi, cellbiologi och farmaci till både Åbo universitets och våra egna studerande.

– Detta skapar inte enbart svenskspråkiga lärmiljöer för finskspråkiga studerande utan ger även vår pedagogik och våra moderna undervisningsmetoder ytterligare en kvalitetsstämpel, säger Meinander.

Det kommande Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar enligt lagen för den nationella samordningen av de svenskspråkiga tjänsterna.

– En omfattande helhet av social- och hälsovårdsutbildning på svenska passar bra ihop med detta specialansvar. Med den här finansieringen vill vi stärka tvåspråkigheten i läkarutbildningen och trygga utbildningens resurser och kontinuitet i Åbo, säger verkställande direktör Henrik Karlsson vid Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

Fakta

  • Planeringen av de svenska undervisningsmodulerna inleds under våren med rekryteringen av personer för de uppgifter som fått finansiering.
  • De första studerandena till linjen väljs bland dem som inleder sina studier hösten 2023.
  • Avsikten är att ordna klinisk svenskspråkig undervisning i Åbo och dessutom i Vasaområdet och på Åland i samarbete med de framtida välfärdsområdena.
  • Ambitionen är också att utveckla nya inlärningsmetoder som stöder användningen av svenska i patientarbetet, såsom att tillämpa simulering och mentorverksamhet i språkinlärningen.
  • Undervisningen på linjen är tvåspråkig. De studerande följer det finska examensprogrammet, men en del av undervisningen och aktiviteterna under de finska studieperioderna går på svenska. Dessutom avlägger de studerande ersättande och kompletterande studier på svenska.
  • Till linjen väljs 15–20 medicine och odontologie studerande utifrån sina kunskaper i svenska och sin motivation. De tvåspråkiga studierna inleds genast i det prekliniska skedet under det första och andra året av studierna.
  • I dagsläget erbjuder Novia och Åbo Akademi redan social- och hälsovårdsutbildning på svenska i Åbo- och Vasaområdet. Utbildningen omfattar nästan alla sektorer inom branschen, man kan studera till närvårdare och sjukskötare, socialarbetare och provisor.