Landets 21 största städer accepterar inte den lagändring som Social- och hälsovårdsministeriet föreslår.

Stadsdirektörerna i nätverket C21, som utgörs av de 21 största städerna i Finland, ogillar de förändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialvårdslagen som Social- och hälsovårdsministeriet föreslår.

Enligt förslaget skulle kommunernas lednings- och ordningsansvar för den primära social- och hälsovården flyttas till sjukvårdsdistrikt som har universitetssjukhus (PDF). Därmed skulle sjukvårdsdistrikten få ansvaret för att implementera beredskapsplaner och upprätthålla lägesbilder av krissituationen.

Enligt C21-städernas stadsdirektörer försvagar det här möjligheterna att leda social- och hälsovården i krissituationer. Om lagförslaget förverkligas skulle det rasera nuvarande fungerande strukturer, orsaka dubbelarbete och öka på kostnaderna, skriver städerna i ett pressmeddelande.

Förslag som är så avgörande för kommunernas uppgifter, jurisdiktion och självstyre ska beredas omsorgsfullt och i samarbete med kommunfältet, inte under pågående kristider, skriver stadsdirektörerna.

Stadsdirektörerna säger att coronavirusutbrottet inte är ett godtagbart argument för lagförslagets snabba beredning. Lagförslaget saknar dessutom ordentliga konsekvensbedömningar och svarar inte på de problem som den pågående epidemin blottlagt.

Dessutom borde man, när beredskapen utvecklas, inte enbart utgå från sådana situationer som coronaviruset skapar, utan också beakta störningar i vatten- och el-tillförseln, och andra störningar i infrastrukturen som kan skapa allvarliga situationer, heter det i pressmeddelandet.

Den nuvarande lagstiftningen ger förutsättningar att lösa de problem som coronakrisen uppdagat, till exempel sådant som rör en gemensam lägesbild av situationen och informationsutbyte som underlättar krisledningen.

Enskilda och hastigt genomförda lagändringar löser inte problemet. Centralt är att få ett fungerande informationsutbyte mellan myndigheter, staten, de stora städerna och sjukvårdsdistrikten, skriver C21-städernas stadsdirektörer.

Till nätverket hör Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Vasa, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Kotka, Salo och Borgå.