Försörjningsberedskapscentralens lägesbild av tillgången till skyddsutrustning ger blandat resultat.

Användningsbehovet av kirurgiska mun- och nässkydd på de finländska sjukhusen uppskattas till cirka 410 000–500 000 stycken per dygn, skriver Social- och hälsovårdsministeriet.

Tillgången på skyddsutrustning har påverkats av att efterfrågan ökat kraftigt under en kort tid och av att tillgången till dem samtidigt har försämrats, konstaterar ministeriet. På grund av coronaviruspandemin finns det en stor global efterfrågan på skyddsutrustning.

Det är inte bara kirurgiska mun- och nässkydd som går åt. När det gäller andningsskydd är uppskattningen av användningsbehovet cirka 15 000–50 000 stycken per dygn. 

I fråga om skyddsrockar är uppskattningen av användningsbehovet cirka 88 000–110 000 stycken per dygn.

Skala från utmärkt till dålig

I Finland är det universitetssjukhusen, sjukvårdsdistrikten, kommunerna och de privata aktörerna inom social- och hälsovården som upphandlar merparten av den skyddsutrustning de använder.

Sedan epidemins början upphandlingen kompletterats med Försörjningsberedskapscentralens inköp, och centralen upprätthåller också en lägesbild av skyddsutrustningen under coronaepidemin.

Tillgången till olika typer av skyddsutrustning beskrivs med skalan: utmärkt, god, måttlig, otillfredsställande, dålig.

Den 6 maj var tillgången till skyddsutrustning och upphandlingsläget för olika typer av skyddsutrustning följande:

Tillgången till kirurgiska mun- och nässkydd är för närvarande måttlig

  • Upphandlingsläget i världen har förbättrats klart jämfört med situationen för några veckor sedan. Försörjningsberedskapscentralen förhandlar för närvarande med stora internationella tillverkare om långfristiga leveransavtal som omfattar flera på varandra följande leveranser.
  • Förhandlingar förs med inhemska leverantörer som håller på att inleda sin produktion och längre beställningar har gjorts.

Läget för andningsskydd (FFP2 och FFP3) är måttligt 

  • Försörjningsberedskapscentralen förhandlar för närvarande med internationella tillverkare om långfristiga leveransavtal. 
  • Förhandlingar förs med inhemska leverantörer som håller på att inleda sin produktion och beställningar har gjorts.

Situationen för skyddsvisir är utmärkt

  • Flera inhemska företag har inlett tillverkning av skyddsvisir och leveranser av dem till sjukvårdsdistrikten.

Situationen för skyddskläder är dålig

  • Målet är att underlätta situationen med hjälp av sjukvårdsdistriktens lager och genom att prioritera skyddsrockar i upphandlingsverksamheten. Den globala tillgången är dålig för närvarande.
  • Tillverkarna prioriterar stora beställningar. Leveranser av gemensamma upphandlingar mellan sjukvårdsdistrikten och Försörjningsberedskapscentralen kommer att anlända under de närmaste veckorna.
  • Förhandlingar förs med inhemska leverantörer som håller på att inleda sin produktion.

Läget för skyddshandskar är gott

  • För närvarande görs inga nya beställningar aktivt, men lägesbilden följs upp och beredskapen att svara på efterfrågan med snabb tidtabell upprätthålls.
  • Försörjningsberedskapscentralen har ett gällande långfristigare leveransavtal om leverans av skyddshandskar.

Tillräcklig tillgång bör ses över regelbundet

Tillräcklig tillgång till skyddsutrustning påverkas av att utrustningen används på ändamålsenligt och korrekt sätt, skriver Social- och hälsovårdsministeriet. Upphandlingen och leveranserna av skyddsutrustning för närvarande förknippad med betydande osäkerhet på grund av det internationella marknadsläget för skyddsutrustning.

Huvudansvaret för upphandlingen av skyddsutrustning ligger hos universitetscentralsjukhusen, sjukvårdsdistrikten, kommunerna och enheterna inom social- och hälsovården, men Försörjningsberedskapscentralen kartlägger för sin del marknaden för skyddsutrustning, förhandlar med leverantörerna och strävar efter att bygga upp långvariga samarbetsmodeller med olika aktörer för leveranser av skyddsutrustning.

Försörjningsberedskapscentralen säkerställer och bygger också upp mer långvariga logistikkedjor för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning, försäkrar ministeriet.