Vården ska fungera lika bra på svenska och finska. Därför kommer det att behövas särlösningar i Svenskfinland, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist, ordförande för Kommunförbundets och Folktinget nya arbetsgrupp Vård på svenska.

Arbetsgruppen har i uppdrag att ge förslag som tryggar tillgången till social- och hälsotjänster på svenska när social- och hälsovårdsstrukturerna reformeras.

– Social- och hälsovårdsreformen avancerar i rask takt och när det är bråttom har beredningen inte alltid tid, resurser och kunskap att fundera på vad reformen innebär i praktiken för den svenskspråkiga befolkningen. Därför behövs arbetsgruppen, säger Bergqvist.

Medlemmarna representerar tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt, kommun, socialväsende, tredje sektor, forskning och utveckling inom det sociala området samt Kommunförbundet och Folktinget.

Kommunförbundet representeras i gruppen av Ida Sulin, Christina Gestrin och Linda Grönqvist.

– Vi vill uppnå en samstämmighet mellan regionerna både med tanke på regionernas och befolkningens särbehov och med tanke på de frågor som är viktiga för Svenskfinland som helhet, säger Bergqvist.

Kårkulla i Pargas, Pixnekliniken i Malax och vissa tjänster inom psykiatrin är frågor som kräver särlösningar i vården på svenska, påpekar Bergqvist.

– Splittrar vi den här servicen på åtta olika landskap blir specialiteterna pyttesmå vilket betyder att de riskerar försvinna helt. För att upprätthålla kvalitet och styrning behövs det en viss volym på verksamheten, säger Bergqvist.

Hon hänvisar till regeringsprogrammet där det heter att det ska vara möjligt att utarbeta olika lösningar för vården i de olika regionerna.

Gruppen kommer också att titta på hur det demokratiska beslutsfattandet i de tvåspråkiga landskapen utformas.

– Förvaltningen är central för den svenska servicen. Det ska gå att lita på att vården på svenska fungerar i ur och skur.

Det första mötet hölls i Helsingfors i mitten av januari. Möten kommer också att ordnas i de olika regionerna i Svenskfinland för att kunna höra regionernas, kommunernas och organisationernas åsikter.