Kommunen måste ändå bedöma patientens vårdbehov inom tre vardag efter att vård uppsökts.

Statsrådet har idag utfärdat en förordning för kommunerna som gäller vårdgarantin för icke-brådskande fall.

Förordningen baserar sig på statsrådets beslut den 16 mars och på beredskapslagen i en coronavirussituation. Förordningen träder i kraft den 18 mars, skriver Social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

Med stöd av förordningen kan kommunen avstå från iakttagandet av föreskrivna tidsfrister vid ordnande av icke brådskande vård.

Kommunerna ska ändå göra en bedömning av vårdbehovet inom primärvården senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt, om bedömningen inte har kunnat göras första gången som patienten tog kontakt.

Äldres servicebehov ska bedömas

Inom den specialiserade sjukvården, mentalvårdstjänsterna för barn och unga och specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har kommit in.

Vård som i samband med bedömningen av vårdbehovet har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska, med beaktande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp, ordnas inom skälig tid.

Kommunen kan göra undantag från sådana bedömningar av servicebehovet som avses i socialvårdslagen, med undantag för brådskande behov av hjälp.

Kommunen ska ändå trygga en persons nödvändiga omsorg och försörjning. Det ska särskilt ses till att det görs en tillräcklig bedömning av servicebehovet för äldre personer och klienter som behöver särskilt stöd.