Social- och hälsovårdsministeriet påminner att läkarna i kommunerna har en avgörande roll när smittspridningen begränsas.

Coronavirusepidemin har fortsatt att avta något jämfört med läget under de två föregående veckorna, rapporterar Social- och hälsovårdsministeriet idag.

Eftersom reproduktionstalet – alltså det förväntade antal personer som smittas av en patient som är sjuk om alla är mottagliga för infektionen – uppskattas vara 0,75–0,80, betyder det här att epidemin har avtagit redan en längre tid.

Inom åtta sjukvårdsdistrikt har inga nya sjukdomsfall konstaterats under den senaste uppföljningsperioden den 25–31 maj, och i universitetssjukhusens specialupptagningsområden är hälso- och sjukvårdsläget lugnt.

Kapaciteten inom intensivvården har inte i något skede överskridits, skriver ministeriet, och laboratoriernas testningskapacitet i fråga om coronaviruset är för närvarande över 13 000 prover per dag.

I Finland är målet att testa alla som misstänks ha akut coronavirussmitta. Därför rekommenderas testning med låg tröskel.

Antalet coronavirussmittade personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 5 800. Sammanlagt har 6 911 fall av coronavirus bekräftats i Finland.

Personer kan sättas i karantän mot sin vilja

Men trots att coronaviruset nu sprids långsammare finns det fortfarande personer som är smittade, påminner Social- och hälsovårdsministeriet.

Det är möjligt att flera personer ställvis exponeras för viruset och att viruset då sprids vidare i ansamlingar.

I sitt senaste Kommuninfo påminner ministeriet att det är viktigt att det i kommunerna finns tillräckligt med läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Läkarna har en avgörande roll när det gäller att bekämpa smittspridningen, bland annat genom beslut om karantän och isolering.

Eftersom det är fråga om en allmänfarlig smittsam sjukdom är undersökning och vård oberoende av patientens vilja möjlig. Beslut om karantän och isolering kan också fattas oberoende av personens vilja.

Den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar kan även fatta beslut om att en person ska bli borta från sitt arbete, sin läroanstalt eller sin dagvård, om personen inte behöver sjukhusvård. På så sätt kan patienter med lindriga symtom behandlas hemma enligt experternas anvisningar.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar berättigar ett beslut om isolering av en insjuknad eller om frånvaro från arbetet samt beslut om att försätta en exponerad person i karantän till ersättning för lönebortfall till fullt belopp, det vill säga dagpenning vid smittsam sjukdom.

400 000 mun- och nässkydd används per dygn

I Finland har tillgången till kirurgiska mun- och nässkydd, andningsskydd och skyddskläder förbättrats ytterligare jämfört med situationen för två veckor sedan. Användningen av de flesta typer av skyddsutrustning har minskat något jämfört med situationen för två veckor sedan, rapporterar ministeriet.

Tillgången till tillräcklig skyddsutrustning har påverkats av att efterfrågan på olika skyddsutrustningsprodukter har ökat kraftigt under en kort tid och av att tillgången samtidigt har försämrats.

Huvudansvaret för upphandlingen av skyddsutrustning ligger hos universitetscentralsjukhusen, sjukvårdsdistrikten, kommunerna och enheterna inom social- och hälsovården.

För närvarande uppskattas det att det behövs cirka 400 000 kirurgiska mun- och nässkydd per dygn på sjukhus. Inom den övriga social- och hälsovården är behovet nästan lika stort, vilket innebär att det sammanlagda behovet är cirka 800 000 stycken per dygn.

När det gäller andningsskydd (FFP2 och FFP3) är uppskattningen av användningsbehovet cirka 24 000–58 000 stycken per dygn.

I fråga om skyddskläder är uppskattningen av användningsbehovet cirka 78 000–156 000 stycken per dygn.

Så ser tillgången till utrustning ut

Tillräckligheten av olika typer av skyddsutrustning kan allmänt beskrivas med skalan: utmärkt, god, måttlig, otillfredsställande, svag. Nuläget är följande:

Tillgången till kirurgiska mun- och nässkydd är god.

  • Upphandlingsläget i världen har förbättrats ytterligare jämfört med situationen för två veckor sedan. Försörjningsberedskapscentralen har ingått långvariga leveransavtal med stora internationella tillverkare om flera på varandra följande leveranser.
  • Med de nya inhemska leverantörerna har slutits långvariga upphandlingsavtal.  

Läget för andningsskydd (FFP2 och FFP3) är måttligt.

  • Försörjningsberedskapscentralen förhandlar för närvarande med internationella tillverkare om långvariga leveransavtal.
  • Förhandlingar förs med de nya inhemska leverantörerna, och beställningar har gjorts.

Läget för skyddskläder är gott.

  • Målet är att underlätta läget genom att prioritera skyddsrockar i upphandlingsverksamheten.
  • Det internationella utbudet har blivit bättre.
  • Beställningar har gjorts hos nya inhemska leverantörer.

Läget för skyddshandskar är gott.

  • Försörjningsberedskapscentralen har ett gällande långvarigare leveransavtal om leverans av skyddshandskar, och dessutom görs beställningar också hos andra leverantörer.

Läget för skyddsvisir är gott.

  • Inhemska företag har inlett tillverkning och leverans av skyddsvisir.