Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att man har skickat anvisningar till kommunerna och till kommunernas egna enheter och serviceproducenter om hur bland annat specialiserad sjukvård, hälsovård på basnivå, servicen för äldre, barnskyddet och behandlingen av utkomststöd ska tryggas i undantagsförhållanden.

Kommuninvånarna måste tryggas nödvändig hälso- och sjukvård, försörjning och omsorg också i undantagsförhållanden, skriver Social- och hälsovårdsministeriet.

Specialåtgärdernas syfte är att bromsa upp coronavirusets spridning i Finland, så att så få människor som möjligt behöver sjukhusvård samtidigt.

I synnerhet handlar det om att minska smittorisken för personer över 70 år. Man vill också trygga bedömningen av servicebehovet, hänvisning till vård och utkomst för personer som är i utsatt ställning också i undantagsförhållanden.

Besöksförbud fram till 13 april

Kommunerna ska ge anvisningar om de smittskyddsåtgärder som behöver vidtas i enheterna till både de egna och de privata enheterna med vård dygnet runt.

Den viktigaste åtgärden är besöksförbudet i vilket det görs undantag enbart i vissa fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

Anvisningen gäller enheter inom social- och hälsovården, såsom sjukhus, vårdinrättningar och enheter för boendeservice. Förbudet gäller fram till den 13 april 2020.

Klienterna inom hemvården måste skyddas

Inom hemvården ska smittorisken minimeras genom att försöka se till att klienten ges vård av en och samma vårdare, skriver ministeriet.

Dessutom ska varje klient inom hemvården ha en egen utsedd vårdare. Klienterna inom hemvården ska veta vem de kan kontakta om de behöver hjälp. Personalen inom hemvården ska använda engångsskydd för att skydda andningsvägarna.

Förebyggande vård ska upprätthållas

När man tryggar en god och tillräckligt omfattande verksamhet inom primärvården också i en epidemisituation har den specialiserade sjukvården möjlighet att vårda patienter som behöver specialiserad sjukvård, skriver ministeriet.

Därför är det viktigt att verksamheten inom primärvården ändras först när infektionssituationen kräver det.

Antalet personer som insjuknat på grund av coronavirussmitta varierar mellan regionerna, och basfunktionerna ska inte minskas i onödan så länge antalet patienter är måttligt och det finns tillräckligt med personal, skriver ministeriet.

Även om epidemin drar ut på tiden ska den som ordnar hälso- och sjukvårdstjänster också erbjuda förebyggande och icke-brådskande vård för att upprätthålla befolkningens hälsa.

I akuta situationer prioriteras vissa patienter

Patienter i behov av brådskande vård prioriteras i en svår epidemisituation, skriver ministeriet.

I akuta situationer, där brådskande vård måste prioriteras, kan ordnandet av icke brådskande vård vid behov riktas till riskgrupper samt till patienter i särskilt behov av stöd.

Icke brådskande vård ska dock alltid ges, om människans hälsotillstånd kräver det, skriver ministeriet, och eventuella omorganiseringar av arbetsuppgifterna inom social- och hälsovården får inte äventyra säkerheten för personer i behov av stöd.

Barnens rättigheter gäller

I undantagsförhållanden ska särskild uppmärksamhet ägnas åt att tillgodose de klienters intressen som behöver särskilt stöd, skriver ministeriet. Också lättillgängliga handlednings-, rådgivnings- och tolkningstjänster måste tryggas.

Detsamma gäller skyldigheterna enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessa gäller också i undantagsförhållanden, påminner ministeriet.

Också socialservicen ska fortsätta under undantagsförhållanden enligt kommunens bedömning.

Kommunerna och FPA ska i mån av möjlighet sörja för att rikta tillräckliga resurser till behandlingen av utkomststöd, det vill säga det stöd som tryggar utkomsten i sista hand, skriver ministeriet.

Både FPA och kommunerna ska prioritera brådskande ansökningar om utkomststöd.