En del kommuner har också tillsatt råd för att kunna utveckla sina tjänster.

De finländska kommunerna uppmuntrar invånarna att delta i utvecklandet av kommunernas tjänster. Det här framgår av den informationsinsamling som Kommunförbundet, Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet gjort.

Enkäten besvarades av 273 kommuner, alltså 93 procent av de finländska kommunerna.

Det vanligaste sättet att involvera kommuninvånarna är genom kundrespons – 80 procent av kommunerna som svarade på enkäten uppgav att de använder sig av det här systemet.

Kundråd är också vanligt – 75 procent av kommunerna har tillsatt sådana råd. Mindre vanligt är deltagarbudgetar. Endast 23 procent av kommunerna har en sådan budget.

Likaså är konsekvensbedömningar för välfärden rätt sällsynta i kommunerna. De här bedömningarna, som görs innan beslut tas, genomförs i endast 28 procent av kommunerna.

Rapporter om välmående allt vanligare

Kommunerna spelar en stor roll för den hållbara utvecklingen. Ungefär hälften av kommunerna uppger att de har koldioxidneutralitet som en målsättning, och alla kommuner med över 50 000 invånare säger sig främja kollektivtrafik och lättrafik.

Ett framsteg är att 83 procent av kommunerna har en välfärdskoordinator, som förenar arbetet i olika sektorer. När samma utredning gjordes för två år sedan var siffran 62 procent. Dessutom har kommunerna flyttat bort välfärdskoordinatortjänsten från social- och hälsovårdstjänsterna till centralförvaltningen eller till bildningsväsendet. Avsikten är att stärka kommunledningens roll i alla sektorer och att försäkra sig om att tjänsten blir kvar i kommunen när ansvaret för social- och hälsovården flyttas till landskapen.

Det blir också allt vanligare att stads- eller kommunfullmäktige får ta del av rapporter om kommuninvånarnas välmående och hälsa. I sådana utredningar framgår till exempel användningen av rusmedel bland befolkningen, hur vanligt förekommande diabetessjukdomar är och skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers hälsotillstånd.

THL:s pressmeddelande (på finska).