Förening har samarbetat med Esbo, Åbo och Euraåminne för att ta fram listan. Men mera arbete behövs.

Föreningen Psykisk hälsa Finland lanserar idag en kontrollista för kommunerna och deras arbete för välmående och psykisk hälsa (på finska Hyvän mielen kunta-tarkistuslista).

Meri Larivaara, ledande sakkunnig och läkare vid föreningen, säger att listan är ett resultat av ett samarbete med Esbo stad. Också Åbo och Euraåminne har varit med i diskussionen.

Esbo tog kontakt med föreningen för över ett år sedan, berättar Larivaara, när staden inledde ett program för att främja psykisk hälsa. Frågan som Esbo ställde var om det finns kommuner som implementerat liknande program över alla sektorer.

– Vi kunde inte hitta någon kommun med en sådant övergripande program. Det är vanligare att hälsofrämjande arbete tas i bruk sektorsvis.

Det här ledde till ett samarbete mellan Esbo och föreningen, som bistått med information och funderat som diskussionspart. Också Åbo och Euraåminne visade intresse för arbetet att ta fram en kontrollista och anslöt sig till diskussionen.

Vackra tal, få åtgärder

Larivaara säger att kontrollistan behövs eftersom mentalhälsovården inte utvecklats lika starkt som den övriga hälsovården, trots att människors psykiska välmående fått allt större betydelse.

Kostnaderna för psykisk ohälsa uppgår till 11 miljarder euro på årsbasis, skriver föreningen på sin webbsida.

– Även om det talas mycket om psykiskt välmående, och även om det beaktas i kommunernas strategier, så konkretiseras inte åtgärderna inom alla områden, säger Larivaara.

Kontrollistan ska alltså fungera som ett koordineringsverktyg för kommunerna. Tanken är att listan erbjuder olika infallsvinklar på frågan om psykisk hälsa och hjälper kommunerna att se var deras styrkor finns och var det finns utvecklingsbehov.

– Men listan är inte ett tillräckligt verktyg. Det borde finnas en verktygsback med konkreta åtgärder. Om en kommun till exempel vill främja äldres psykiska välmående så borde den kunna vända sig till kommuner som redan har goda erfarenheter, och på så sätt komma vidare med konkreta åtgärder.

Hur klarar sig kommunerna i dagsläget när det handlar om att främja hälsa och välmående?

– Jag måste svara: Varierande. Det finns kommuner som gör ett bra arbete och som har fokuserat på psykisk hälsa. Sedan finns det kommuner som inte gjort det på grund av resursbrist. I stora städer finns en annan samlad sakkunskap än i mindre kommuner. Mindre kommuner tvingas oftare förlita sig på nätverk av olika slag. Resursbristen handlar inte alltså bara om ekonomi utan också om sakkunskap. Jag tror trots allt att det finns en god vilja i kommunerna för att lösa problemen.

Svensk version utlovas

Larivaaras hälsning till politikerna är att också fundera på det främjande och förebyggande arbetet. Nu handlar diskussionen ofta om behovet och tillgången till vård. Det är begripligt med tanke på att situationen till exempel för barn och ungas psykiska välmående är akut.

– Men det måste finnas ett förebyggande arbete för att hindra att situationen uppstår.

Den nu lanserade kontrollistan är tillgänglig för alla kommuner att använda. Larivaara säger att det här förhoppningsvis är starten på ett bredare samarbete, för att skapa den redan nämnda verktygsbacken med goda praktiker och erfarenheter.

Föreningen Psykisk Hälsa Finland har redan samarbeten med kommunerna, speciellt när det gäller psykisk hälsa inom småbarnspedagogiken och grundskolan. Det samarbetet handlar i stor utsträckning om utbildning för kommunens personal, och för att ett bredare samarbete ska lyckas behöver föreningen fler aktörer med.

– Vi har diskuterat kontrollistan på möten där Kommunförbundet varit representerat och för att vi ska kunna utveckla det här och föra det vidare till kommunfältet behövs förbundet med.

Kontrollistan finns bara på finska. Är en svensk version att vänta?

– Det har inte planerat eftersom diskussionen med kommunerna har förts på finska. Men nu när du nämner det ska jag ta upp frågan. Det är inte svårt att få till stånd en översättning.

Här hittar du kontrollistan (på finska).