Epidemiområdet för det nya coronaviruset växer. I Italien har 280 personer smittats av viruset och i de värst drabbade områdena i norra Italien har 50 000 personer satts i karantän. I Sydkorea har man 900 konstaterade fall och i Iran närmare hundra.

På tisdagen gav THL nya anvisningar för hanteringen av misstänkta coronafall. I de nya anvisningarna nämns nu förutom Kina också Iran, Sydkorea och de italienska regionerna Vento, Lombardiet, Piemonte och Emilia-Romagna som riskområden.

Personer som vistats i ett epidemiområde och får symtom i de övre luftvägarna uppmanas kontakta närmaste sjukhus eller hälsovårdscentral per telefon. Sjukdomssymtomen är feber, hosta och andnöd.

Infektionsläkaren Juha Salonen vid Vasa centralsjukhus säger att läget är ganska svårt just nu.

– Kriterierna har ändrat och epidemiområdet är nu större än tidigare. Det betyder att vi sannolikt kommer att få fler misstänkta fall också här i Finland när folk återvänder från sportlov och långa flygresor, säger han.

Salonen hoppas på snabbare diagnostik. För tillfället är det endast i Helsingfors som coronaproverna kan analyseras. Det betyder att Vasa centralsjukhus – liksom alla andra centralsjukhus i landet – skickar proverna till Helsingfors, vilket fördröjer fastställandet av diagnos och därmed också vårdåtgärderna.

– Om läget förändras drastiskt, måste vi få analyserna gjorda på fler orter än Helsingfors, säger Salonen och föreslår att alla universitetssjukhus ges resurser att  analysera misstänkta coronaprover.

Upptäck och förhindra smittan

Det är THL (Institutet för hälsa och välfärd) som tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet ger anvisningar för hur sjukvården ska agera vid misstanke om coronavirus.

– Strategin är att upptäcka viruset och fastställa diagnosen så snabbt som möjligt och att förhindra att smittan sprids, säger Salonen.

Det är sjukvårdsdistrikten – inte primärvården och hvc – som tar hand om såväl misstänkta som diagnostiserade coronafall.

– Centralsjukhusen har bättre möjligheter att vårda och hålla patienterna isolerade i väntan på provsvar. När vi fått en fastslagen diagnos tar vi ställning till om patienten ska vårdas på sjukhus eller hemma i karantän, säger Salonen.

När blir det aktuellt med att stänga skolor också i Finland?

– Det är inte aktuellt, säger Juha Salonen. Våra myndigheter bekämpar smittan genom att upptäcka och isolera den.

Samordnad beredskap och bekämpning

I tisdags tillsatte Social- och hälsovårdsministeriet en samordningsgrupp med anledning av det nya coronaviruset.  Samordningsgruppen har till uppgift att planera, leda och samordna åtgärder som föranleds av det nya coronaviruset inom social- och hälsovården.

Världshälsoorganisationen WHO har deklarerat att den epidemi som orsakats av viruset covid-19 är ett internationellt hot mot människors hälsa. Det är Soccial- och hälsovårdsministeriet som ansvarar för Finlands riksomfattande beredskap för störningssituationer inom hälso- och sjukvården och inför hot om sådana situationer.

Samorgningsgruppen ska bland annat stöjda statliga myndigheter,  kommuner och samkommuner i åtgärder som vidtas för att förhindra smittspridning.

Under samordningsgruppen finns en operativ grupp. Gruppernas mandattid gäller tills vidare.

THL:s anvisningar

 • Om du har vistats på epidemiområdet och du får symtom som tyder på akut luftvägsinfektion, till exempel feber, hosta och andnöd, inom 14 dygn från den dag du lämnade epidemiområdet, gör så här:
 • Kontakta alltid först per telefonjouren vid ditt lokala sjukhus eller din lokala hälsocentral. Där får du får anvisningar om hur du söker vård.
 • Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna.
 • Hosta och nys mot armvecket om du inte har en näsduk till hands. Hosta eller nys inte mot handen.
 • Källa: THL

Coronaviruset COVID-19

 • Hittills har sammanlagt cirka 80 200 fall av coronasmittade konstaterats, varav 2 700 utanför Fastlandskina.
 • De flesta av fallen har konstaterats i Kina, merparten i Wuhan och i provinsen Hubei.
 • Enligt Kinas smittskyddsmyndighet minskar de dagliga fallen i Kina. Det kan dock förekomma fördröjningar i statistikföringen och rapporteringen, så man kan ännu inte dra tillförlitliga slutsatser om epidemins framfart.
 • Hittills har 2 700 personer avlidit i sjukdomen, varav största delen (95 %) i provinsen Hubei.
 • Totalt cirka 280 fall har konstaterats i Europa.
 • Enligt aktuella uppgifter har fallen som konstaterats i Europa inte förknippats med betydande fortsatt smitta, men närkontakter följs upp fortsättningsvis.
 • I Italien utreder man för tillfället smittkedjor särskilt i regionen Lombardiet. Hittills har cirka 230 fall konstaterats.
 • Källa: THL

Läs mera på THL:s webbsajt.