Grundlagsutskottet föreslår ett flertal ändringar i social- och hälsovårdsutskottets utkast till betänkande om vård- och landskapsreformen. 

Enligt grundlagsutskottets uppfattning innehåller betänkandeutkasten inga strukturella problem konstitutionellt sett. Av de ändringar utskottet krävde kan största delen karakteriseras som finjustering i konstitutionellt hänseende. Exempelvis måste bestämmelserna om kundplaner preciseras.

Grundlagsutskottet förutsätter att social- och hälsovårdsutskottet gör vissa väsentliga ändringar i bestämmelserna om:

Tidpunkten för landskapsval

  • Landskapsval kan förrättas tidigast sex månader efter det att vård- och landskapslagstiftningen har stadfästs.

Skyldigheterna för landskapets affärsverk

  • Affärsverken måste i alla lägen upprätthålla en tillräcklig produktion av social- och hälsovårdstjänster och vid behov omedelbart kunna ingripa om tillgången till tjänsterna äventyras. Social- och hälsovårdsutskottet hade föreslagit en ny bestämmelse som skulle ha lett till att läget förblivit oklart på denna punkt. 
  • Lagen måste också säkerställa finansieringen till landskapen bättre än vad som föreslagits. Finansieringen måste kunna höjas, så att tillräckliga social- och hälsotjänster kan garanteras.

Ersättningen till kommunerna

  • Social- och hälsovårdsutskottet måste precisera tillämpningsområdet för bestämmelserna om ersättningar till kommunerna för egendomsarrangemangen. Utskottet måste även precisera tröskeln för beviljande av ersättning med avseende på den kommunala självstyrelsen.

Dataskyddet

  • Dataskyddsreglerna måste motiveras utförligare och det måste säkerställas att kapitationsersättningen inte leder till att tjänsteproducenterna de facto vårdar människor olika utifrån hur stor ersättning de får.

Tillsynen över social- och hälsotjänsterna

  • En tillräckligt heltäckande tillsyn måste säkerställas och det ska inte gå att förbjuda landskapets affärsverk att bedriva verksamhet. Ett affärsverk ska inte behöva vara infört i myndighetsregistret för att bedriva sin verksamhet. 

Dessutom måste det göras ändringar i det omfattande lagstiftningskomplexet, om propositionen om verkställighet av landskapsreformen (”maku2”) inte hinner behandlas.

EU-notifikationen övervägs

Social- och hälsovårdsutskottet måste enligt grundlagsutskottets uppfattning på nytt överväga behovet av att lämna en anmälan till EU-kommissionen.

Om utskottet inte kan försäkra sig om att systemet är lagligt ur EU-rättens synvinkel måste tillämpningen av valfrihetslagen skjutas upp. 

Deadline den 15 mars

Efter grundlagsutskottets behandling av vård- och landskapslagarna ska lagpaketet ännu upp ytterligare en gång i riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Riksdagen tar paus den 15 mars på grund av riksdagsvalet och därför börjar tiden för vård- och landskapslagarna bli ytterst knapp.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *