Jämlik och fungerande basservice utgör stenfoten för ett fungerande hälsovårdssystem, säger Läkarförbundets ordförande Samuli Saarni. Saarni anser att det är en hederssak att rädda den offentliga primärvården.

– Det första steget är att tillgången till vård underlättas genom vårdgarantin, säger Saarni.

Basservicen behöver mer resurser. Ur klienternas och patienternas synvinkel är det viktigt att utveckla multiprofessionellt arbete och samarbete mellan olika aktörer.

– Statsandelarna för kommunal basservice har skurits ned under tidigare år och kommunernas ekonomi har stora svårigheter, vilket syns i social- och hälsovården. I stället för kortfristig projektfinansiering behöver kommunerna nu en bestående basfinansiering för att de steg för steg ska nå målet, säger Kommunförbundets direktör för social- och hälsovård Tarja Myllärinen.

Saari och Myllärinen deltar i dag i ett seminarium i Kommunernas hus där man fokuserar på lösningar för krisen inom primärvården och kommunernas socialservice. Seminariet arrangeras av Kommunförbundet, Läkarförbundet, Tandläkarförbundet, Tehy, SuPer och Talentia.

Välfungerande service är till fördel för alla, konstaterar arrangörerna i ett gemensamt uttalande.

– I en kundorienterad verksamhet krävs det att man modigt ser över arbetsfördelningen mellan den yrkesutbildade personalen och slopar överlappande verksamhet. De goda erfarenheterna från mottagningarna hos sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor samt fysioterapeuters direktmottagningar förbättrar tillgången på vård, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Stödtjänster och samarbete viktigt

Betydelsen hos en ändamålsenlig arbetsfördelning betonas också av Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

– De stödtjänster som behövs i social- och hälsovårdssektorn utgör en betydande del av en välfungerande vårdreform. Ställningen för den personal som tillhandahåller stödtjänster bör ha en central roll i reformen.

Stor betydelse för de anställda i branschen har ledarskapsutvecklingen, tryggandet av fortbildningen och den kompletterande utbildningen, omsorgen om arbetshälsa samt möjligheten att förnya och utveckla tjänsterna också i samband med klienterna.

– Det multiprofessionella samarbetet bör utvecklas så att patienternas behov kan bemötas vid rätt tid och på lika villkor med beaktande av samtliga aktörers yrkeskunskaper, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Vården en attraktiv arbetsplats

Nu upprättas grunden, stenfoten, för framtidens social- och hälsocentral som är en attraktiv arbetsplats för alla som arbetar i branschen och en pålitlig partner för medborgarna.

– Då framtidens social- och hälsocentraler utvecklas ska”social” vara likställt med ”hälso” och centralerna ska erbjuda ett tillräckligt utbud med individuell socialservice, säger Talentias ordförande Tero Ristimäki.

– Då social- och hälsotjänsterna utvecklas bör man fästa särskild vikt vid att minska skillnaderna i invånarnas hälsa. Alla behöver mun- och tandvård regelbundet livet igenom. Då man kombinerar en god vård i rätt tid med den övriga yrkeskunniga hälsovården skapar man folkhälsa, säger Tandläkarförbundets ordförande Sirpa Tilander.

Under den senaste tiden har resurserna ökat främst för den specialiserade sjukvården, nu är det primärvårdens tur, anser Tilander.hälsovå