Regeringen vill stegvis och kontrollerat övergå från omfattande samhälleliga begränsningsåtgärder till en effektiviserad hantering av epidemin.

Regeringen har uppdaterat landets coronavirusstrategi för förhindrande av smittspridning, det här efter att ha tagit del av experters bedömningar av coronavirusläget.

I ett pressmeddelande heter att regeringen fortsättningsvis har som mål att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Uppfattningen är att man lyckats väl med att bromsa epidemin och därför vill regeringen stegvis och kontrollerat övergå från omfattande samhälleliga begränsningsåtgärder till en effektiviserad hantering av epidemin.

Alla begränsningsåtgärder kan inte frångås på en gång, eftersom situationen fortfarande är allvarlig, och regeringen har fastställt att förbudet mot offentliga tillställningar med över 500 personer bör förlängas åtminstone till den 31 juli.

Regionförvaltningsverken kan med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar förbjuda offentliga tillställningar för högst en månad åt gången. Läget när det gäller tillställningar som ordnas i slutet av sommaren och i början av hösten bedöms senast i början av juni.

Ny mobil-app förbereds

Den aktuella strategin stöder sig förutom på kontrollerad avveckling av restriktioner även på tanken om att testa, spåra, isolera och vårda.

Det går ut på att smittspridning förhindras genom omfattande testning, effektiv spårning av identifierade sjukdomsfall och smittkedjor, isolering av personer som insjuknat samt karantän för dem som exponerats.

Som ett led i den här hybridstrategin fortsätter regeringen bereda ibruktagandet av en mobilapplikation som kan användas i hanteringen av epidemin. Ett villkor för ibruktagandet av en applikation är att modellen baserar sig på frivillighet och respekterar integritetsskyddet.

Den beredningsgrupp under ledning av statssekreterare Martti Hetemäki ska lägga fram förslag om småbarnspedagogiken och utbildningen. Beslut om fortsättningen när det gäller begränsningsåtgärderna ska fattas redan före ingången av maj. Då hinner utbildningsanordnarna vid behov förbereda sig på att ordna närundervisning.

Regeringen följer noga hur de beslut som fattats påverkar virusets spridning och är vid behov beredd att vidta nya åtgärder, om situationen så kräver, heter det i pressmeddelandet.