När begränsningarna trätt i kraft ska invånarna i Nyland hålla sig inom landskapets område.

Trafiken mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen begränsas från och med den 27 mars. Begränsningarna gäller till och med den 19 april. Det här beslöt regeringen igår onsdag.

Syftet med de nya begränsningarna är att minska risken för smitta och bromsa upp spridningen av coronaepidemin från Nyland till andra delar av Finland.

Regeringen överlämnade igår en ibruktagningsförordning enligt beredskapslagen om ibruktagning av begränsningar i rörelsefriheten till riksdagen för behandling.

När begränsningarna trätt i kraft ska invånarna i Nyland hålla sig inom landskapets område. Invånarna i de övriga landskapen kan inte besöka Nyland. Var och en har ändå rätt att återvända till sin hemort eller bostadsort. Fritidsresor är förbjudna.

Vägande personliga skäl accepteras

Godstrafiken hindras inte under den tid som de nya begränsningarna är i kraft. Begränsningarna gäller inte heller möjligheten att röra sig inom Nyland.

Det är tillåtet att röra sig i myndighetsverksamhet samt för att utöva arbete, näringsverksamhet eller förtroendeuppdrag eller för att fullgöra en lagstadgad skyldighet.

Om det finns vägande personliga skäl, såsom tillgodoseendet av barns umgängesrätt eller en nära anhörigs död, begränsas inte rätten att röra sig.

Polis kan bötfälla

Polisen övervakar att begränsningarna i rörelsefriheten iakttas. För brott mot eller underlåtelse att iaktta begränsningarna kan polisen ge böter. På polisens begäran ska man ge en redogörelse om resans orsak eller syfte.

Information om begränsningarna i rörelsefriheten och de praktiska konsekvenserna av dem kommer att ges på stationer och terminaler för buss-, tåg-, metro- och spårtrafiken samt på infotavlorna och i meddelanden i tåg och bussar.

Informationen ska också finnas tillgänglig i Nylands omgivande kommuner och på de centrala trafikplatserna på andra orter som är viktiga med tanke pendling över landskapsgränserna.