Pedersöre värme och Raseborgs energi förser sina ägarkommuner med fjärrvärme.

I regeringen Marins tilläggsbudget utlovas anslag till privata hushåll och kommuner på sammanlagt 45 miljoner för att frångå oljeuppvärmning till förmån för grönare energiformer.

Satsningen är i linje med det förslag som arbetsgruppen för hållbar återhämtning, som miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) tillsatte i april, lade fram i maj.

Arbetsgruppen, som har uppdraget att ta fram förslag åtgärdsförslag för återhämtning efter coronakrisen som svarar på klimatkrisen, skrev i sin rapport att fastigheters energieffektivitet ska vara i fokus i stimulanspaketet och att alla fastighetsägare ska kunna delta i minskningen av energiförbrukningen.

Det här kan åstadkommas bland annat genom stöd för att övergå från oljeuppvärmning till andra energiformer.

Statligt stöd behövs

Kommunerna har trots allt kommit en bit på vägen. I Pedersöre säger fastighetschef Peter Sundqvist att en klar majoritet av kommunens fastigheter värms med fjärrvärme från Pedersöre värme, ett kommunalägt bolag som producerat fjärrvärme på flis i över 15 års tid.

— Vi har några mindre objekt som fortfarande värms med olja men det finns i planerna att frångå från det.

Pedersöre har också en del fastigheter som värms med bergvärme.

Vad tas i beaktande när beslut om nya energiformer tas?

— Fastighetens framtid, det vill säga kommer vi att ha kvar den. Ofta handlar det om mindre fastigheter med en normal småhuspanna i ett pannrum. Med tanke på det kan kostnaderna bli stora, eller det finns inte utrymme, och då avyttrar vi kanske fastigheten.

Sundqvist konstaterar att privata hushåll fattar egna beslut om vilken energiform de använder, men i bygglovsskedet ska den formen anges och uppfylla alla krav. Få småhusägare väljer idag oljeuppvärmning som energiform.

Behöver kommunen statligt stöd för nya energiformer?

— Det är bra med stöd. Vi har till exempel en mindre skola som värms med olja och om vi övergår till bergvärme så räknas kostnaderna i tiotusentals euro.

Skolor i periferin värms med olja

I Raseborg har man succesivt arbetat med att ansluta stadens fastigheter till bolaget Raseborgs energis fjärrvärmenät. Årligen finns det 200 000 euro i investeringsbudgeten för detta arbete, säger fastighetschef Catharina Lindström.

Bara 15 av stadens 200 fastigheter har oljepanna, säger Lindström, och det handlar närmast om skolor ute i periferin.

— När det inte går att ansluta till fjärrvärmenätet använder vi jordvärme eller andra energiformer, främst flisuppvärmning.