Utgångspunkten är att hyran ska täcka skäliga kapital- och underhållskostnader för lokalen i fråga.

Social- och hälsovårdsreformen, som också inkluderar räddningsväsendet, innebär att de lokaler som används inom den kommunala primärvården, den specialiserade sjukvården, socialväsendet och räddningsväsendet övergår, genom hyresavtal, till välfärdsområdena.

Det handlar om en övergångsperiod på 3 + 1 år från och med 1.1.2023.

Med anledning av det här har statsrådet utfärdat en förordning om hur hyresavtalen mellan kommuner och välfärdsområden ska se ut under övergångsperioden 2023–2026.

Utgångspunkten är att hyran ska täcka skäliga kapital- och underhållskostnader för lokalen i fråga.

Den månatliga hyran som välfärdsområdena ska betala kommunerna är en totalhyra som består av kapitalhyra och hyra för underhåll.

Kapitalhyran bygger på byggnadens tekniska värde. Det här värdet kan bestämmas på tre olika sätt:

  • Utgående från de bokföringsuppgifter om byggnadens eller lokalens kostnader som kommunen uppgett.
  • Genom att använda ett tekniskt värde som bildats genom allmänt godkända beräkningsmetoder inom branschen.
  • Om dessa två saknas bildas det beräknade tekniska värdet i enlighet med förordningen och bilagan till den.

Går att avvika från förordningen

Vad gäller hyra för underhåll så omfattar den kostnader för administration, drift, underhållsreparation, service, skötsel av utomhusområden, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering. Kostnaderna beräknas med hjälp av underhållspriser per byggnadstyp. 

Hyresgästen ansvarar för specialavfall och farligt avfall.

Det är möjligt att avvika från statsrådets förordning, till exempel om bestämningsgrunden leder till en hyresnivå som inte motsvarar de faktiska kostnaderna.  Andra tjänster än de som räknas upp ovan kan ingå i hyran för underhåll, till exempel städning av enskilda utrymmen.

Kommunen och välfärdsområdet kan också komma överens om att hyresgästen ansvarar för de mätbara kostnaderna, till exempel energikostnaderna.

Utöver det här kan kommunen och välfärdsområdet komma överens om att hyran i hyresavtalet bestäms enligt det system för interna hyror som används i kommunen i fråga.

Det här förutsätter att systemet med interna hyror har tagits i bruk i kommunen senast vid ingången av 2022 och används enhetligt i kommunens verksamhet.

Läs förordningen här (på finska).