Riktlinjerna för ett nytt kostnadsstöd för företag, som regeringen presenterade den 14 maj, preciseras med närmare villkor.

Regeringen lämnar in en proposition om kostnadsstöd den 4 juni. I och med det nya kostnadsstödet stängs tiden för ansökningarna om de utvecklingsunderstöd som Business Finland och NTM-centralerna för närvarande beviljar företag på grund av coronaläget.

Business Finland och NTM-centralerna behandlar trots allt alla ansökningar som kommit in före den 8 juni kl. 16.15. Efter det finansierar Business Finland och NTM-centralerna företagen med sina vanliga finansieringsinstrument. Tiden för ansökningarna om de coronastöd som NTM-centralerna beviljar företag på landsbygden, primärproduktionen och fiskerinäringen stängs emellertid inte.

Stöd för ensamföretagare fortsätter

Det blir inga ändringar i det coronastöd som kommunerna beviljar ensamföretagare. Ensamföretagare kan ansöka om ett engångsstöd på 2 000 euro för inkomstminskningar orsakade av coronavirusutbrottet och regeringens åtgärder för att bromsa smittspridningen.

Coronavirusets inverkan på företagens verksamhetsmiljö följs upp aktivt. Arbets- och näringsministeriet är berett att på nytt öppna ansökningarna om NTM-centralernas och Business Finlands coronastöd, om regeringen senare beslutar att de ska öppnas.

Bästa möjliga riktat stöd

Den regeringsproposition som lämnas på torsdag innehåller förslag till närmare kriterier för kostnadsstöd till övriga företag.

— Kostnadsstödet stärker företagens likviditet och syftar till att minska antalet företag som hotas av konkurs. Under beredningen har det blivit uppenbart att det behövs mer exakta branschspecifika avgränsningar för att stödet på bästa möjliga sätt ska riktas till företag som drabbats av just coronaläget. Genom företagsstöden hittills har man byggt en bro för utveckling av företagens affärsverksamhet under krisen, men nu i och med det nya kostnadsstödet är det motiverat att stänga stödansökningarna. Genom att stödja företagen bidrar vi också till att stärka sysselsättningen i Finland, säger näringsminister Mika Lintilä (C) i ett pressmeddelande.

I propositionen föreslås bland annat följande:

  • Ett villkor för kostnadsstöd är att försäljningen inom den bransch där företaget är verksamt har sjunkit med minst 10 procent jämfört med jämförelsetidpunkten. Ytterligare ett villkor är att företagets egen omsättning har gått ned med minst 30 procent jämfört med jämförelsetidpunkten.
  • De branscher som är berättigade till stöd fastställs särskilt genom förordning av statsrådet i juni. Minskningen i omsättning fås från momsdeklarationerna till Skatteförvaltningen.
  • Branschens omsättning i april 2020 och företagens omsättning i april–maj 2020 ska jämföras med den genomsnittliga omsättningen i april-juni 2019.
  • Stöd fås på basis av företagets fasta kostnader och lönekostnader. Stödets maximibelopp för två månader är ännu under beredning. Stöd som understiger 2 000 euro betalas inte.
  • Kostnadsstöd kan sökas även om företaget redan har beviljats andra direkta stöd på grund av coronaläget, men de övriga direkta stöden dras av från kostnadsstödet. Stödet till restaurangbranschen och det coronastöd till ensamföretagare som kommunerna beviljar dras av till fullt belopp. De utvecklingsstöd som beviljas av Business Finland och NTM-centralerna beaktas till 70 procent.
  • Statskontoret kan av synnerligen vägande skäl som företaget påvisat och som hänför sig till coronaviruspandemin ta företagets ansökan till behandling också i en situation där de ovan beskrivna villkoren i fråga om branschen uppfylls och företaget annars utesluts från att få stöd. Genom bestämmelsen vill man beakta situationer där ett företag inom en bransch som i enlighet med huvudregeln i lagen inte omfattas av stödet har betydande ekonomiska problem till följd av coronaviruspandemin. På ett sådant företag tillämpas lagen till övriga delar.