Vad behöver Finlands kommuner för att klara sviterna efter coronakrisen? Kommunförbundet kartlägger som bäst vilka åtgärder kommunerna behöver för att  klara en vardag efter coronan.

Kartläggningen sker i samarbete med den beredningsgrupp som leds av Finansministeriets högsta tjänsteman Martti Hetemäki. Beredningsgruppens uppdrag är att göra upp en plan över hur Finland ska ta sig ur coronakrisen. Gruppen ger en första rapport till statsrådet redan på måndag den 4 maj.

Det betyder att insamlingen av kommunernas synpunkter sker under stor tidspress. Kommunerna har tid att svara på enkäten till onsdag 29.4.

Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom hoppas att kommunerna tar sig tid att svara, trots att tiden är knapp.

– Kommunernas svar är värdefulla och jag hoppas på en mångfald av åsikter från olika typer av kommuner,  säger Pekola-Sjöblom.

Svaren kommer att grupperas enligt  kommuntyper så som stora städer, kranskommuner, regionkommuner, svensk- och tvåspråkiga kommuner och små kommuner.

– Svaren skickas efter en första analys här på Kommunförbundet vidare till Hetemäki-gruppen. Men Kommunförbundet kommer att använda det insamlade materialet som underlag också i sin egen intressebevakning, säger Pekola-Sjöblom och understryker vikten av att kommunerna svarar aktivt.

Pekola-Sjöblom räknar med att åtminstone 150 kommuner kommer att svara på frågorna i enkäten.

– Men visst vore det fint med en svarsprocent närmare 100, säger hon och tillägger.

–  Det är viktigt att olika typer av kommuner kommer till tals.

Kommunernas synpunkter viktiga

Enkäten pejlar kommunernas synpunkter på uppgifter och skyldigheter. ”Borde kommunernas nuvarande uppgifter eller skyldigheter gallras på grund av den kris som coronakrisen medför för kommunekonomin?”, lyder en fråga.

Flera frågor handlar om de ekonomiska följderna av coronakisen: ”Vilka ekonomiska konsekvenser av coronakrisen anser du att kommunerna borde få kompensation för?” och ”Vilka åtgärder borde staten vidta för att stärka kommunernas livskraft?”.

Distansarbetet och elektroniska möten har också fått en fråga: ”Vad anser du om att använda de digitala arbetsmetoder som införts under coronatiden när läget igen normaliseras?”.

Beredninggruppen under ledning av Martti Hetemäki har i uppdrag att senast den 31 maj presentera en plan om vilka åtgärder samhället behöver för att klara sviterna av coronakrisen och om hur beredningen av åtgärderna ska göras.

Enkäten som nu görs är en följd av att beredningsgruppen kontaktat Kommunförbundet och önskat få synpunkter och önskemål från kommuner av olika storlek som stöd för beredningen.

Läs mera om enkäten här.