Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT menar att löneharmoniseringen i samband med social- och hälsovårdsreformen ökar arbetskraftskostnaderna med cirka 680 miljoner euro på årsnivå.

Arbetsgivarorganisationen KT har uppdaterat sina beräkningar av kostnaderna som uppstår då löner harmoniseras som ett led i social- och hälsovårdsreformen.

Enligt de senaste kalkylerna är kostnaderna för löneharmoniseringen inom välfärdsområdena större än vad man tidigare uppskattat och förberett sig på.

I kalkylerna varierar kostnaderna för de alternativ som beräknats med olika harmoniseringsmodeller en hel del. Mest sannolikt, enligt KT, är att löneharmoniseringen ökar arbetskraftskostnaderna med 5,8 procent, det vill säga cirka 680 miljoner euro.

De senaste kalkylerna gav ny information om harmoniseringens indirekta konsekvenser. Dessa ökar risken för kostnadsökningar, skriver KT i ett pressmeddelande.

– Harmoniseringen kan förändra lönehierarkin inom välfärdsområdet och öka löneskillnaderna mellan välfärdsområdena. Detta kan leda till lönekonkurrens och en större kostnadsökning än beräknat. De totala kostnaderna för harmoniseringen kan uppgå till så mycket som en miljard euro, säger KT:s utredningschef Mika Juutinen i pressmeddelandet.

Löneharmoniseringen ökar avsevärt den allmänna inkomstnivån i social- och hälsovårdssektorn på samma sätt som ett löneprogram, menar KT.

– Det finns inga grunder eller ekonomiska möjligheter för de kommunala fackföreningarnas krav på separata löneprogram, säger KT:s VD Markku Jalonen.

Enligt Jalonen bör lagstiftaren ännu överväga hur kostnaderna och tidtabellen för harmoniseringen kan regleras så att harmoniseringen är hållbar med tanke på de offentliga finanserna.

Cirka 173 000 anställda byter arbetsgivare

  • År 2021 uppgick kommunsektorns arbetskraftskostnader till cirka 22 miljarder euro. Välfärdsområdena övertar ansvaret för ungefär halva beloppet.
  • I och med inrättandet av välfärdsområden bildas 21 nya arbetsgivare som inleder sin verksamhet den 1 januari 2023.
  • Personalen övergår genom överlåtelser av rörelse till de nya välfärdsområdena 1.1.2023 från över hundra olika kommunala arbetsgivare. Cirka 173 000 anställda inom social- och hälsovården och räddningsväsendet byter arbetsgivare.
  • Endast de anställda vid Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen fortsätter hos sina nuvarande arbetsgivare.
  • KT:s uppdaterade beräkningar av kostnaderna för löneharmoniseringen i samband med välfärdsområdesreformen baserar sig på Statistikcentralens uppgifter om löner och arbetskraftskostnader för 2020.
  • De beräknade kostnaderna är kostnader på årsnivå. Kalkylerna beaktar inte tidtabellen för harmoniseringen.