Den mångsektoriella koncernen FCG Finnish Consulting Group Oy, som är Kommunförbundets dotterbolag, har köpt det kommunekonomiska konsultbolaget Perlacon Oy:s hela aktiestock. I och med denna affär finns kommunekonomiska analyser, tolkningar och implementeringar att fås från en och samma plats. Köpesumman är inte offentliggjord.

FCG Finnish Consulting Group Oy:s verkställande direktör Mari Puoskari säger till Kuntalehti att bakgrunden till köpet är en strategigranskning gjord av FCG förra året som visade att kommunekonomin är ett verksamhetsområde som behöver förstärkning.

— Perlacon är utan tvekan nummer ett då det gäller kommunekonomiska analyser. Vi har i vår tur varit bra på åtgärder. Vi började föra diskussioner om Perlacons möjligheter att bli en del av FCGs helhet och nu är vi här.

 

 

Trots att coronapandemin i viss mån har bromsat företagsköpen ville man enligt Mari Puoskari förverkliga köpet enligt planerna eftersom det ansågs vara en investering i framtiden.

Många olika aktörer funderar på sitt håll på kommunekonomins kostnader, benchmarking och utveckling av social- och hälsovårdskostnader, kommunernas näringsliv och inkomstbas samt servicenätlösningar. FCG:s Perlacon-affär skapar en koncentrerad kommunekonomiaktör som inte funnits i Finland tidigare.

Perlacon är kommunfältets mest kända och använda bolag som gör utredningar och kalkyler för kommunekonomin.

— Vår styrka tillsammans är speciellt att vi kan analysera kommunernas ekonomidata och ur dessa härleda praktiska åtgärder. På marknaden finns inte någon motsvarande aktör säger Perlacon Oy:s styrelseordförande Eero Laesterä i ett meddelande.

Kommunernas ekonomi var problematisk redan före coronaviruset, och på grund av alla direkta och indirekta kostnader och inkomstbortfall som coronaviruset orsakat har ekonomin försvagats ytterligare.

Krisen har hållit kommunledningen strikt sysselsatt med att sköta det akuta läget. Mari Puoskari tror att krisen inte i alla fall minskar på efterfrågan på ekonomiskt kunnande. Förmågan att analysera ekonomidata och basera åtgärder på dessa är kanske ännu viktigare än förut för kommunerna.

— Säkerligen finns det behov av tjänster som påvisar konsekvenserna av coronaviruset i kommunerna. Dessutom ökar behovet av åtgärdsplanering ytterligare.

Distansundervisning kan bli permanent lösning

Coronaläget kan tillföra helt nya intressanta synvinklar till granskningen av servicenäten, säger Mari Puoskari.

— Eftersom distansundervisningen för de flesta har fungerat helt bra skulle vi i stället för att barnen tar sig till skolan 100 km i en riktning kunna ordna en del av undervisningen på distans eller ordna den tillsammans med grannkommunen. Inom hälsovården har man använt sig av distanskonsultering.  Undantagsläget har lärt oss nya metoder för utnyttjandet av tjänster som också i framtiden kan bli nyttiga och användbara.

Perlacon har gett konsulttjänster till kommuner bl.a gällande anpassning av ekonomi och utredning av kommunsammanslagningar. Under de senaste åren har också stora städer som Uleåborg, Tammerfors och Åbo varit Perlacons kunder.

Perlacons omsättning år 2019 var 1,26 miljoner euro. Bolaget sysselsätter 10 personer. Hela bolagets personal överflyttas till FCG-koncernen.

FCGs kommunekonomibolag går tillsvidare under namnet FCG-Perlacon. Det första gemensamma utvecklingsprojektet är en helhetsanalys av de ekonomiska och verksamhetsmässiga verkningarna av coronaviruset. Genom detta projekt stöder man särskilt kommunernas budgetberedningsarbete i en förändrad situation.

Artikeln är en översättning av Kuntalehtis artikel ”FCG ostaa kuntatalouden konsulttiyhtiön Perlaconin”