Det sammanlagda understödsbeloppet för hela året beräknas uppgå till cirka 1,0–1,1 miljarder euro.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar statsunderstöd till kommuner, samkommuner och landskapet Åland för kostnader orsakade av covid-19-epidemin, meddelar ministeriet.

Understöden ersätter kostnader som orsakats av epidemin under tiden 1 januari–31 augusti i år, främst då kostnader för testning, smittspårning, vaccination och vård.

För testning beviljades cirka 375 miljoner euro, för spårning 37 miljoner euro, för vaccination 109 miljoner euro och för vård 34 miljoner euro.

Dessutom beviljades cirka 170 miljoner euro i understöd för andra direkta kostnader som orsakats av epidemin.

Mest understöd beviljades Helsingfors (104,7 miljoner euro), Esbo (45,7 miljoner euro), Samkommunen för social- och hälsovård i Mellersta Nyland (42,5 miljoner euro) och Vanda (38,1 miljoner euro).

Mest understöd både proportionellt sett och i absolut belopp räknat beviljades till mottagare inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område.

Sammanlagt 175 euro per invånare beviljades till mottagarna i det området. I hela landet beviljades det cirka 131 euro per invånare i understöd.

De understöd som beviljades bestämdes helt och hållet på kalkylmässiga grunder, skriver ministeriet.

De verksamhetsbaserade understödsposterna – för testning, smittspårning, vaccination och vård av covid-19-patienter – baserar sig på uppgifter som beskriver verksamhetens volym och på en kalkylmässig enhetsersättning.

Mer stöd finns att söka

I januari nästa år utlyses understöd för de kostnader som uppkommit under den senare delen av 2021.

Ansökningstiden börjar den 3 januari och går ut den 31 januari. Efter det har kommunerna och samkommunerna ännu möjlighet att ansöka om understöd enligt prövning, om de understöd som beviljats på kalkylmässiga grunder inte är tillräckliga.

Det sammanlagda understödsbeloppet för hela året beräknas uppgå till cirka 1,0–1,1 miljarder euro.

Regeringen har förbundit sig att ersätta alla direkta kostnader som hänför sig till covid-19, såsom kostnader för testning, så länge som epidemiläget och genomförandet av strategin för hantering av covid-19-epidemin förutsätter det.

Statens stöd för kommunsektorn år 2021 uppgår till sammanlagt över 2 miljarder euro som en följd av de tilläggskostnader och inkomstförluster som coronaepidemin orsakat, skriver ministeriet.