Finansministeriet har beviljat sammanlagt 9,69 miljoner euro i statsunderstöd till 29 olika digitaliseringsprojekt som förnyar kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser.

Sammanlagt 61 ansökningar lämnades in inom ansökningstiden. Understöd beviljades endast för projekt som genomförs i samarbete av flera kommuner eller samkommuner. Projekten ska genomföras före utgången av oktober 2022. 

I år kunde man ansöka om stöd för digitalisering av kommunens beslutsfattande och de processer som stöder beslutsfattandet, digitalisering av förvaltningen och kommunaldemokratin samt för utveckling av praxis för distansarbete och digitala tjänster. Genom att rikta understödet till dessa teman ville man stödja kommunerna att på bästa möjliga sätt utnyttja det digitala språnget som coronaläget gett upphov till. 

I och med projekten får kommuninvånarna och tjänsteanvändarna nya digitala möjligheter att delta och påverka. Tjänsterna har understött framför allt utvecklingen av kultur- och fritidstjänsterna. 

Syftet med kommunernas och samkommunernas digitaliseringsprojekt är att stödja digitalisering, förnyande av verksamhetssätt, kundorientering och kostnadsbesparingar i kommunerna. 

Reproducerbarhet och fördelning är bärande tankar när det gäller inriktning av finansieringen: sökanden ska utreda om motsvarande arbete redan tidigare utförts i andra kommuner och överväga att utnyttja detta arbete som grund för projektet. Slutresultatet och processen ska gå att kopiera eller utnyttja på andra sätt i andra kommuner. Dessutom ska man under projektets gång förbinda sig till samarbete med andra motsvarande projekt.

Understödda projekt i tvåspråkiga kommuner

  1. Helsingfors stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 850 000 euro för projektet Lämpiö.
  2. Karleby stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 445 500 euro för projektet Helmi,
  3. Nykarbely stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 146 100 euro för projektet E-tjänstehandel och vandel på 2020-talet,
  4. Borgå stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 42 000 euro för projektet Effekt genom samarbete – Gemensamt införande av nätbetalning i 12 kommuner
  5. Vanda stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 552 500 euro för projektet Multilokal tjänst för digitalt stöd
  6. Vanda stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas höst 442 400 euro

Läs mer om alla projekt som beviljats finansiering, projektens mål och ansökningsgrunder på Finansministeriets webbplats.