De missnöjdas andel var under 10 procent i Kommunförbundets enkät.

Nästan två tredjedelar av kommuninvånarna är nöjda med hur coronasituationen hanterats i den egna kommunen. Det här visar preliminära resultat av Kommunförbundets enkät om kommuninvånarnas inställning till den egna kommunens service.

Hela 65 procent av de som svarat på enkäten var nöjda med hanteringen av coronasituationen överlag, medan 59 procent var nöjda med hur kommunen informerat om läget.

Över hälften av de tillfrågade var nöjda med hur invånarnas säkerhet säkerställts, och med hur de informerats om kommunala tjänster.

De missnöjdas andel var under 10 procent, men fler än var fjärde enkätdeltagare uttryckte ingen klar ståndpunkt om hur coronasituationen hanterats.

Resultaten visar att kommunerna, i invånarnas ögon, lyckats i sitt arbete med coronasituationen, trots att epidemin utmanande kommunerna på ett tidigare aldrig skådat sätt, säger Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom i ett pressmeddelande.