I regionkommitténs utlåtande efterlyser man specialåtgärder genom vilka man kan garantera tillgången till en kvalitativ utbildning även för mindre bemedlade familjers barn.

Regionkommittén har godkänt ett utlåtande i vilket man uppmanar medlemsstaterna att påskynda verkställandet av EU:s strategi om barnens rättigheter och den europeiska barngarantin.

I utlåtandet betonar man regionernas, städernas och kommunernas roll i bekämpandet av fattigdom, utnyttjande och utslagning av barn, berättar Kommunförbundet.

Utlåtandet har beretts av Sastamalas kommunfullmäktiges ordförande Jari Andersson (Saml/EPP). Andersson beklagar att man inte tidigare kunnat komma överens om EU:s barnstrategi, på grund av att vissa medlemsstater på förslag av kommissionen ville avlägsna alla hänvisningar till LGBTIQ-barns och -ungdomars rättigheter.

Förstärkandet av barnens socioekonomiska delaktighet är av central betydelse vid minskandet av fattigdom och utslagenhet mellan olika generationer, säger Andersson i ett pressmeddelande.

Också Kommunförbundets utvecklingschef Jarkko Lahtinen var med och beredde utlåtandet.

– Jag fungerade som en expert utvald av Andersson i beredningen. I Finland har vi nyligen slutfört vår egen barnstrategi och i anslutning till denna en verkställighetsplan. Man kan inte nog betona vikten av detta ärende. Regionkommittén godkände detta viktiga utlåtande. Hoppeligen har ärendet medvind också i fortsättningen, säger Jarkko Lahtinen i Kommunförbundets pressmeddelande.

Barngarantin bör förverkligas också på lokal nivå

Europeiska Rådet godkände tidigare detta år rekommendationen om en europeisk barngaranti vars målsättning är att trygga alla under 18-åringars rätt till småbarnspedagogik, utbildning, hälsovård, tillräcklig näring samt skäliga boendeförhållanden.

Europeiska regionkommittén, som representerar kommunerna och regionerna i EU:s beslutsfattande, betonar att de lokala och regionala myndigheterna har en betydande ställning i erbjudandet av basservice och bekämpandet av fattigdom. Därför bör kommissionen och medlemsstaterna försäkra sig om att alla förvaltningsnivåer deltar i förverkligandet av barngarantin.

I regionkommitténs utlåtande efterlyser man specialåtgärder genom vilka man kan garantera tillgången till en kvalitativ utbildning även för mindre bemedlade familjers barn. Dessutom uppmanar man Europakommissionen och medlemsstaterna att närmare samarbeta med region- och lokalförvaltningen samt garantera att alla initiativ som stöder EU-strategin gällande barnens rättigheter samt barngarantins målsättningar finansieras på behörigt sätt, främst genom Europeiska socialfonden.

Regionkommittén framhäver också att barnen bör garanteras möjligheter att delta i beslut som gäller deras egna liv samt bli hörda på ett sätt som är lämpligt med tanke på deras ålder och utvecklingsnivå. Barnens specialrättigheter borde också säkerställas genom rättssystemet, och i migrationsförfarandet bör tagande i förvar vara den sista utvägen som används endast i undantagsfall.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.