Vem hade trott att vi fortfarande skulle vara i den här situationen i vår – ett helt år efter de första veckorna med corona?

När vi på Kommunförbundet för ett år sedan gjorde en enkät för att kartlägga de utmaningar som coronatiden innebär för kommunerna, funderade vi på om återhämtningsskedet skulle börja efter ett halvår eller först om ett helt år.

Vi hoppades att vi senast den här våren skulle få leva under normala förhållanden, och att också kommunalvalet skulle ordnas som det alltid gjorts – enligt gamla bekanta modeller och rutiner utan överraskningar. 

Ett halvår före kommunalvalet 2021 – i oktober i fjol – var coronaläget dock fortfarande dåligt, och det började till och med se mera allvarligt ut. Detta syntes bland annat i det brev med anvisningar för kommunalvalet som Justitieministeriet skickade ut till kommunerna som en del av den normala valprocessen.

Kommunalvalet flyttas – den bästa möjliga lösningen

Efter mycket roende och hopande i osäkra tider ordnas kommunalvalet i år i juni i stället för i april. Det är ett historiskt beslut, men ett nödvändigt sådant, och det bästa möjliga med tanke på väljarna, kandidaterna och kommunerna, för att inte tala om kommundemokratin.

Vi vill tro på att kommunerna skulle ha kunnat ordna coronasäkra val i april, trots det förvärrade och eventuellt allt svårare coronaläget, även om det ställvis hade funnits mycket stora utmaningar. Detta framgick också av de uppgifter som flera kommuner förmedlade till oss. Kommunernas situation varierar dock på många olika sätt och någon fullständig garanti skulle inte ha kunnat ges.

Allt detta handlar om det lokala val som är viktigast för kommuninvånarnas vardag och om att trygga den kontinuitet i verksamheten och beslutsfattandet som är viktig för oss alla. Eftersom valet flyttas förlängs också mandattiden för de nuvarande fullmäktige, och den nya fullmäktigeperioden kan inledas med fördröjning först efter semestrarna.

Vi behöver bättre framförhållning och djärva försök

Ett betydande och synnerligen realistiskt hot har förutom internationella erfarenheter av sänkt valdeltagande under coronatider varit kommunsektorns egna relativt pessimistiska bedömningar av valdeltagandet i ett kommunalval i april. Det lägsta valdeltagandet hittills, 55,9 procent i kommunvalets historia uppmättes vid valet år 2000.

Ett val nu i april skulle med största sannolikhet ha gett ännu sämre resultat än så. Den stora mediepublicitet som coronan och det uppskjutna valet orsakat har också lett till hoppfullhet och optimism – förhoppningsvis väcker publiciteten större nyfikenhet bland väljarna och ett intresse för att påverka lokala frågor.

I efterhand är det lätt att konstatera att man borde ha beaktat coronaprognostiseringen samt möjliga scenarier och behövliga åtgärder mycket tidigare och noggrannare. Också hos oss.

Nu finns det alltså (än en gång) skäl att börja bereda möjligheten att rösta på webben i kommunalvalet – åtminstone som försök till att börja med. Och varför inte samtidigt utvidga möjligheten till brevröstning från att gälla röstberättigade som bor utomlands till alla röstberättigade? Man borde våga ta itu med utmaningarna och möjligheterna i vår föränderliga värld på ett modigare sätt.

Andra positiva sidor av att kommunalvalet flyttas till juni är att röstningstiden förlängs till två veckor (även om det innebär extra arbete för kommunerna), att det finns mer tid att kompletta kandidatlistorna och att flera unga hinner fylla 18 år. – Och visst är det ju trevligare att rösta i sommarens värme och grönska än i eventuellt snöslask i april.

På Twitter talade man redan om kommunalvalet som en sommarfestival – och varför inte, om den kan ordnas på ett coronasäkert sätt.

Ny tidsplan för valet:

  • Kommunalval 13.6.2021
  • Förhandsröstningen 26.5–8.6 i Finland och 2–5.6 utomlands.