En fjärdedel av de barn som normalt deltar i småbarnspedagogiken är nu på plats, visar färsk enkät.

Regionförvaltningsverket och Undervisnings- och kulturministeriets enkät till kommunerna visar att lite över hälften av kommunerna slagit samman grupper inom småbarnspedagogiken. En tredjedel av kommunerna har slagit samman olika daghem eftersom antalet barn minskat.

Variationerna mellan olika landskap är stor. Att slå samman grupper är vanligast i kommunerna i landskapen Södra Karelen, Nyland, Mellersta Finland och Birkaland. Minst sker detta i kommunerna i landskapen Päijänne-Tavastland, Södra Savolax och Mellersta Österbotten.

Färre än tio kommuner har beslutat stänga daghem eller barngrupper på grund av coronaepidemin.

Lite över en tredjedel av kommunerna har slagit samman grupper inom försoleundervisningen. Vanligast är detta i Päijänne-Tavastland och minst sker det i Kajanaland.

Andersson: För inte över barn i onödan

I enkäten lyfter små kommuner med ett enda daghem fram oron för hur de ska kunna upprätthålla småbarnspedagogiken i kommunen ifall verksamheten vid daghemmet lamslås av en smitta. Oron gäller också hur personalen ska orka och hur den mår.

De stora variationerna i antalet barn som är på plats samt oförutsägbarheten oroar också.

− Småbarnspedagogiken måste bidra till att förebygga och bromsa upp att epidemin sprider sig och försäkra sig om att alla barn, familjer och anställda är trygga. Därför rekommenderar hela Undervisnings- och kulturministeriet och jag i egenskap av minister starkt att man inte i onödan överför barn från deras egen grupp eller från deras egen plats inom småbarnspedagogiken till en annan grupp eller en annan plats. Med tanke på barnens välbefinnande är det också viktigt att personalen är välbekant för dem, säger undervisningsminister Li Andersson i ett pressmeddelande.

Marja-Liisa Keski-Rauska, direktör vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, upprepar i samma pressmeddelande Anderssons budskap och påminner kommunerna att de är skyldiga att övervaka aktörer inom den privata småbarnspedagogiken som bedriver verksamhet på dess område och se till att de följer statsrådets rekommendationer.

Många kommuner fakturerar inte

Enligt enkäten deltar 25 procent av alla barn inom småbarnspedagogiken i den kommunala småbarnspedagogiken. Inom den privata småbarnspedagogiken deltar i hela landet 29 procent av dem som normalt är på plats.

I Nyland är deltagarantalet lägst. Jämfört med normalläget deltar 21 procent av barnen i kommunal och 23 procent i privat småbarnspedagogik. I Södra Österbotten är den procentuella andelen barn som deltar högst: i kommunal småbarnspedagogik deltar 35 procent och i privat 40 procent av alla barn jämfört med normala förhållanden.

I närundervisningen inom den grundläggande utbildningen deltog 8 procent av eleverna i årsklasserna 1–3 jämfört med normalt.

Andelen elever med ett beslut om särskilt stöd var endast 5 procent i årsklasserna 4–9. Motsvarande andelar föregående vecka var 7 och 6 procent.

En del kommuner har eftersträvat att underlätta situationen för familjerna genom att avstå från att fakturera dem för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken.

Över 70 procent av kommunerna fakturerar enligt enkäten ingen klientavgift för de dagar ifrågavarande barn inte deltar i småbarnspedagogiken. Det finns variationer i kommunernas praxis för hur länge barnet måste vara borta för att avgiften inte ska faktureras.