Kommunerna kunde aktivare se till att barn och unga rör på sig mera, anser undervisningsminsiter Sanni Grahn Laasonen. Hon uppmuntrar kommunerna att öppna skolorna till föreningarnas förfogande och att erbjuda motionsutrymmen kostnadsfritt till barns och ungas föreningsverksamhet.

Så kommenterar undervisningsminister den rapport som en arbetsgrupp idag överräckte till ministern. I den presenteras hur man kan sänka kostnaderna för hobbyverksamhet.

Arbetsgruppen anser att det är viktigt att kommunerna, skolorna, organisationerna och föreningarna har ett tätare samarbete och skapar mångsidiga hobbymöjligheter för barn.

– Varje barn bör ha möjlighet att ha minst en hobby och att få uppleva glädjen i att röra på sig. Att tillsammans med andra ägna sig åt en hobby är också det bästa sättet att förebygga utslagning. Det behövs nya åtgärder för att för att få ner kostnaderna för hobbyverksamhet, eftersom kostnaderna under årens lopp har stigit. För många familjer är det en stor utgiftpost, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen, i undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande.

Centrala faktorer som påverkar hobbykostnaderna är enligt arbetsgruppen att talkoarbete och frivilligverksamhet är skattefria, kommunernas avgiftsfria motionsanläggningar för barn och unga samt att man gör upp klara spelregler för föreningsaktörer. Ett tävlingssystem för olika grenar, krav för förhållanden och kvalitet samt licenspraxis går att utveckla så att kostnaderna hålls skäliga.

Helhetskostnaderna för hobbyer består av flera enskilda utgifter, så som medlems-, licens- och turneringsavgifter, kläder, utrustning och resekostnader. För att påverka de olika grenarnas kostnader krävs det enligt arbetsgruppen att aktörerna har en likriktad politik och gemensamma åtgärder.

Idrottslagen, som trädde i kraft 2015, lyfter fram likvärdighet och jämlikhet. Då man allokerar offentliga medel bör man se till att det är möjligt att ha hobbyer också med små inkomster. Man bör säkra låginkomstfamiljers möjligheter att låta barnen ha hobbyer genom att på ett riksomfattande plan rikta utkomststöd för hobbyer på lika grunder.

– Enligt idrottslagen är kommunernas uppgift att skapa goda förutsättningar för motion. Som arbetsgruppens utredning visar är kommunerna med i föreningsverksamheten på många sätt. Över hälften av Finlands kommuner uppbär inga avgifter för barns och ungas motionsturer. Jag uppmuntrar alla kommuner att följa exemplet, säger ministern.

Arbetsgruppen rekommenderar att grenförbundens tävlingssystem ändras så att tävlingarna ordnas som turneringar och att särskilt små barns tävlingsevenemang ordnas i den närmaste omgivningen. Genom att förnya licenspraxis kan man uppmuntra till att idka flera grenar som hobby. Föreningarna borde ha mer motionsbaserad hobbyverksamhet med låg tröskel som man kan delta i t.ex. två gånger i veckan. Då blir kostnaderna inte ett hinder för att delta.

Frivilligverksamhet är fortfarande en central resurs då det gäller att sänka kostnaderna för hobbyer. Enligt arbetsgruppen bör man öka frivilligverksamhetens attraktionskraft genom avreglering. Kännedomen om arbetslösas möjlighet att gör frivilligarbete utan att mista utkomstskyddet bör förbättras.

Lika möjligheter till fritidsintressen – med fokus på priset för hobbyer (Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrastamisen hinta)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *