Kommunförbundet startar ett nytt nätverksprojekt som har som uppgift att hitta fungerande lösningar för hur utbildningen ska organiseras för att säkerställa både tillgång och kvalitet i olika delar av landet. Ansökan för att gå med i piloprojektet är nu öppen.

Bakgrunden till nätverksprojektet är de stora trender och demografiska förändringar som skapar utmaningar för utbildningsanordnarna. Befolkningen åldras och nativiteten sjunker i hela landet. Skillnaden mellan kommunerna växer i och med att det föds få barn i glest befolkade områden medan invånarantalet ökar i de stora städerna till följd av migration och invandring.

Det  här utgör en utmaning för kommunerna att säkerställa tillgången till utbildning i ett allt kärvare ekonomiskt läge och att dessutom göra detta på lika villkor så att ojämlikheten inte ökar – vare sig regionalt eller internt inom kommunerna.

Som svar på detta har Kommunförbundet och Undervisnings- och kulturministeriet startat utvecklingsprojektet KOPA (Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa).

KOPA har som mål att:

  1. Söka lösningar för att trygga tillgången och tillgängligheten till utbildning på olika håll i landet
  2. Se utbildningen som en tjänst som inte är bunden enbart till skolbyggnader
  3. Svara mot kompetensbehoven i arbetslivet med flexibla utbildningslösningar och olika typer av samarbete
  4. Utveckla ekonomiskt hållbara modeller för anordnande av utbildning
  5. Framställa förslag för att undanröja hindren för utbildningssamarbete

Kom med i pilotprojektet

Nu kan kommuner och utbidlningsanordnare anmäla sig till pilotprojektet. Läs mer på Kommunförbundets sida där det också finns anvisningar för hur du anmäler dig och exempel på regionala utvecklingsobjekt för pilotprojekt.

Nätverksprojektet Utbildning som tjänst (KOPA)