Överraskande många elever uttryckte lättnad över att inte behöva träffa sina klasskamrater, säger forskare vid Åbo universitet.

Skolornas distansundervisning har i huvudsak fungerat bra, slår Åbo universitet fast efter att hört nästan 50 000 elever från över 400 skolor. Utredningen gjordes inom ramen för projektet INVEST på universitetets psykologiska enhet.

Elever som fått distansundervisning beskriver tidtabellen som mindre stressad, arbetsron har varit bättre hemma än i skolan och de har lärt sig att studera via nätet.

Mest bekymmer hade eleverna med matematik och främmande språk. Hälften av alla elever svarade att ogjorda uppgifter berott på att de inte vetat vad de ska göra. Nästan alla elever uppgav trots allt att de fått hjälp, av vårdnadshavare, lärare eller vänner.

Distansundervisningen innebar också lättnader i elevernas vardag. Var tredje elev uppgav att de mer än vanligt gjort roliga saker tillsammans med familjen.

En del elever är i stort behov av hjälp och stöd av vuxna, konstaterar forskargruppen. Var tionde elev tillbringade skoldagen hemma utan en vuxen, och bland de som upplevde distansundervisningen som något negativt var frånvaron av kontakt till en lärare eller vänner den mest betydande faktorn.

Överraskande många elever uttryckte lättnad över att inte behöva träffa sina klasskamrater. Bland fjärde- till niondeklassarna sa var femte att så var fallet, och ser man bara till de högre klasserna tyckte var tredje elev att det var bra att de inte träffade klasskamrater.

Distansundervisningen har erbjudit elever ett andningshål i en vardag som präglas av mobbning. Nästan hälften av de tillfrågade sa att distansundervisningen var bra eftersom mobbningen minskade.

En tredjedel av dem som upplevt att de behövt stöd från skolan för sitt mentala välmåendes skull sa att skolan inte gett dem det stödet. Bland de som behövt stöd och hjälp från utanför skolan uppgav hälften att hjälpen uteblivit.

Fakta

  • Enkäten var öppen för skolor so deltar i KiVa Skola-programmet.
  • 48 338 elever från 416 skolor i klasserna 1–9 svarade på enkäten.
  • Utredningen genomfördes 4–13.5.