Vårens skärpta tidtabell för examinander gottgörs med avgiftsfria omtagningar i höst. Säkerhetsskäl gör också att provdagarna för realämnena och långa främmande språk fördubblas.

I vår tidigarelades provdagarna för realämnena i studentexamen med en vecka på grund av coronavirussituationen. Åtgärden motiverades med att man måste säkerställa att så många examinander skulle kunna avlägga examen.

Samtidigt innebar ändringen en skärpt tidtabell för många examinanders förberedelser. Undervisnings- och kulturministeriet försöker nu gottgöra det här genom att ge examinander möjligheten att ta om proven i realämnen, det andra inhemska språket, matematik och långa främmande språk utan avgift.

Avgiften är i vanliga fall 28 euro.

Undervisningsminister Li Andersson (VF) säger att regeringen vill rätta till coronavirusutbrottets konsekvenser på ett jämlikt sätt.

Thomas Vikberg, specialsakkunnig vid Studentexamensnämnden, säger att trenden överlag har varit att omtagningar av proven i studentexamen ökar. Det här eftersom universitet och yrkeshögskolor sätter större vikt vid vitsorden.

Dessutom ändrades lagstiftningen ifjol så, att godkända prov kan tas om hur många gånger som helst. För de som vill ta om underkända prov i examen finns fortfarande en tidsgräns.

Examinander som vill ta om vårens prov ska anmäla detta till sina gymnasier senast den 5 juni.

De som annullerat måste betala

Avgiftsfriheten gäller alltså genomförda prov. Däremot måste examinander som i vår annullerade sin provanmälan – det vill säga meddelade att de inte tar proven – fortfarande betala avgiften när de istället tar proven i höst. Det här eftersom de tar det första gången.

Vikberg gissar att den här gruppen examinander kommer att vara större än under tidigare år. Coronavirussituationen tvingade nämligen Studentexamensnämnden att lätta på reglerna för annulleringar.

Då examinander vanligtvis behöver hänvisa till hälsoskäl och visa upp ett läkarintyg för annullera en provanmälan räckte de inför vårens studentskrivningar att enbart meddela att man inte genomför proven.

— På grund av situationen kunde vi inte kräva att de går till läkare och skaffar ett intyg. Anvisningen var att examinander inte ska komma till studentskrivningarna om de känner sig sjuka. Vi hade också betydligt fler annulleringar än vanligt. De här examinanderna skriver proven i höst, men de faller inte under kategorin de som tar om proven avgiftsfritt.

Realämnen fördelas över fyra dagar

Hur många som i höst tar om proven påverkas av universitetens och yrkeshögskolornas beslut om vem som antagits på basis av vitsorden. De här beskeden kommer i maj, innan tiden för anmälningar till höstens studentskrivningar löper ut.

Examinander kan alltså avvakta och se om vitsorden räcker till och anmäla sig till höstens skrivningar om studieplatsen inte säkrats.

För att undvika att tvingas tidigarelägga provdagarna också under höstens studentskrivningar beslöt Studentexamensnämnden i fredags att lägga om provdagarna i god tid. I praktiken innebär det här att proven i realämnena fördelas över fyra dagar istället för två dagar, och att proven i långa främmande språk fördelas över två dagar istället för en dag.

Vikberg säger att man gör det på grund av coronasituationen och för att antalet examinander som deltar under de enskilda examenstillfällena ska vara färre.

— Det är bra att examinanderna känner till detta när de i maj anmäler sig till provdagarna, som ordnas på det här sättet oavsett vad coronaläget är i höst.