Språkförsök med skolsvenskan begränsar ungas framtida jobbmöjligheter. Gunvor Kronman, vd för kulturcentret Hanaholmen och veteranpolitikern Paavo Lipponen har idag skickat ut ett gemensamt brev till alla 16 kommuner där Sannfinländarna vill starta regionala språkförsök med valbar skolsvenska.

– Vi vill informera kommunerna om vad ett sådant beslut faktiskt innebär för de ungdomar som utsätts för språkförsöket, och vilka valmöjligheter som fråntas dem ifall motionen drivs igenom. Ett sådant beslut har stora konsekvenser på de ungas framtida studie- och arbetsmöjligheter, säger Gunvor Kronman.

Kommuntorget berättade förra veckan att Sannfinländarna i sexton kommuner lämnat in motioner om att slopa den obligatoriska svenskan i skolorna. Sannfinländarna föreslår att kommunerna deltar i regeringens spetsprojekt (PDF) där man ska göra regionala språkförsök med ett bredare språkurval – alltså möjlighet att läsa andra språk i stället för svenska.

Nätverket Svenska nu som jobbar med att stödja svenskan i finska skolor koordineras av kulturcentret Hanaholmen. Gunvor Kronman är ordförande i styrgruppen för Svenska nu medan Paavo Lipponen är ordförande i delegationen.

I brevet lyfter de bland annat fram Finlands Näringsliv EK:s personalenkät från 2015 där det framgår att svenskan är det språk som, näst efter engelskan används överlägset mest i företagen.  Många tjänster inom den offentliga sektorn kräver kunskaper i svenska.

Svenskan öppnar för arbetsmöjligheter i Norden

Kronman och Lipponen poängterar också att kunskaper i svenska öppnar dörrar till den nordiska arbetsmarknaden, något som blir allt viktigare i och med den ökade integreringen av de nordiska ekonomierna. Nya möjligheter för näringslivet öppnas för tillfället i de norra delarna av Finland, Sverige och Norge.

Finlands tidigare premiärminister Paavo Lipponen klarlade 2015 på uppdrag av EK rapporten Nordliga visioner (PDF) – Finlands utsikter för ekonomisk tillväxt i de arktiska och nordliga regionerna. Enligt den uppskattas det enbart i Barentsregionen finnas investeringsplaner värda omkring 140 miljoner euro.  En av rekommendationerna i rapporten är att finländarnas språkkunskaper inte ytterligare får försämras. ”Särskilt undervisningen i svenska ska moderniseras så att man effektivt kan utnyttja den nordiska marknaden”, heter det i rekommendationerna.

Viktigt med gemensam bildningsgrund

Kronman och Lipponen lyfter också fram vikten av att alla grundskoleelever får en gemensam bildningsgrund. ”Det är viktigt att vi inte fråntar någon rätten att lära sig landets bägge nationalspråk. Enligt grundlagens sjätte paragraf ska grundskolan erbjuda alla elever i hela landet jämlika möjligheter. Tidigare erfarenheter (till exempel studentexamen) talar inte heller för att frivillighet skulle leda till att eleverna läser fler språk, tvärtom läser man i dag i Finland mindre språk än för 10-20 år sedan.  Kunskaper i svenska är inte heller något hinder för att lära sig fler språk ”, skriver de.

Vidare anser Kronman och Lipponen att det i de finskspråkiga skolorna är motiverat att läsa svenska eftersom Finland är ett tvåspråkigt land och en del av Norden som vi har starka kulturella och historiska band till.

”Den finlandssvenska kulturen är en del av den finländska identiteten och kulturarvet. Det svenska språket och kulturen hör därmed till allmänbildningen”, sammanfattar Kronman och Lipponen brevet.

Här kan du läsa brevet till kommunerna på finska: Brevet i PDF-format

Svenska nu:

  • Är ett nätverk som stödjer de finskspråkiga skolorna och svensklärarna i att utveckla undervisningen i svenska.
  • År 2015 nådde programmet en publik på 84 000 personer i hela landet. 1500 lärare deltog i fortbildningen som ordnades av Svenska nu.
  • Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Läs också Kristina Wikbergs kolumn: Hur många varningsklockor behöver svenskan

Läs också: Kampen mot skolsvenskan trappas upp – nu aktiverar sig sannfinländarna i kommunerna

 

Foto: Lipponens foto: EU-kommisionen / Audiovisual Service  (Georges Boulougouris). Kronmans foto: Hanaholmen

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *