Pandemin satt fokus på den egna kommunens service och invånarna är nöjda med hur den sköts.

Så nära hemmet som möjligt och i kommunens regi. Det här önskar kommuninvånare av den kommunala servicen, enligt Kommunförbundets enkät.

Men kommuninvånarna vill också ha mångsidiga tjänster och kunna välja om den skattefinansierade servicen fås från den offentliga sektorn eller av privata serviceproducenter, till exempel genom servicesedlar, säger förbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom i ett pressmeddelande.

Det privata alternativet framhävs mest i kommunerna med färre än 5 000 invånare. Av enkätdeltagarna i dessa kommuner ansåg 72 procent att det är viktigt att kunna välja mellan offentligt och privat producerad service.

Enkäten har genomförts sedan 2008 och tillgången på service nära hemmet har alltid ansetts vara ytterst viktigt.

Betydelsen av närservice som skolor och hälsostationer betonas allt mer och är viktigt för kommuninvånare i alla åldrar i både små och stora kommuner. Särskilt kvinnor och personer med familj uppskattar närservice, heter det i pressmeddelandet.

I kommuner med färre än 5 000 invånare önskar 80 procent av enkätdeltagarna sig möjligheten att flexibelt också kunna använda grannkommunernas tjänster. I de största städerna anses detta viktigt bland 60 procent av deltagarna.

– För kommuninvånarna är det viktigt att servicen framförallt är lättillgänglig och nära hemmet. Den utdragna diskussionen om vårdreformen har säkert oroat många kommuninvånare när det gäller huruvida hälsostationens nuvarande tjänster kommer att vara tillgängliga i den egna kommunen som närservice också i fortsättningen, säger Pekola-Sjöblom.

Enligt henne har coronaläget satt fokus på den egna kommunens service. Det här återspeglas i en mycket hög servicetillfredsställelse i enkäten, säger Pekola-Sjöblom.

– Den egna kommunens självständighet och service anses viktig och kommuninvånarna understöder exempelvis kommunsammanslagningar i mindre grad än tidigare.

Fakta

  • Enkäten genomfördes som en del av Kommunförbundets forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025.
  • Kommuninvånarundersökningen kartlägger invånarnas åsikter om skötseln av och tillgången till kommunala tjänster och tjänsternas tillgänglighet.
  • Nästan 11 000 kommuninvånare i 43 kommuner runt om i Finland svarade på enkäten.