Frågan om Raseborgs sjukhus kan inte jämföras med den om Vasa centralsjukhus, men det finns ett politiskt spelrum, säger HUS styrelsemedlem Björn Månsson.

Kommer Raseborgs sjukhus att vara ett sjukhus med samjour – som förutsätts för att anestesi- och operationsverksamheten ska finnas kvar – också efter i höst? Den frågan ska bland annat Raseborg, Ingå och Hangö sta ställning till, då ärendet är ute på remissrunda fram till den 30 mars.

Raseborgspolitikern och socialdemokraten Petri Kajander, som sitter i samkommunen HNS styrelse, som också kommer att avgöra sjukhusets framtid, anklagar stads- och kommundirektörerna Ragnar Lundqvist, Denis Strandell och Robert Nyman för att ha underminerat sjukhusets ställning och för att ha gått emot den politiska viljan.

Det här enligt Yle Västnyland.

De tre utpekade tillbakavisar kritiken och säger att frågan om sjukhuset måste kunna diskuteras.

Avgörande beslut i april

Klart är trots allt, enligt Björn Månsson, SFP:s representant i HNS styrelse, att i dagsläget så är en majoritet i styrelsen för att samjouren slopas på hösten. Fram till den 30 september är beslutet om ersättning för dejourerande läkare på sjukhuset i Raseborg i kraft.

Förändringen motiveras med patientsäkerhet, men Månsson säger att det är en täckmantel.

– De bakomliggande motiven räknas i euro och cent.

Månsson har jobbat för att bredda remissrundan så att också bland annat samkommunens minoritetsspråknämnd kan uttala sig, liksom nämnden för Lojo sjukhusområde. Den sistnämndas uttalande har betydelse eftersom en nedläggning av samjouren i Raseborg skulle öka på patienttrycket på Lojo sjukhus.

I dagsläget ser det ut som att beslutet om samjouren fattas av HNS styrelse den 6 april. Månsson säger att han kommer argumentera för att inga beslut tas innan det nya västnyländska landskapet kommit igång, alltså det landskap som social- och hälsovårdsreformen är tänkt att skapa.

– Landskapet bör få säga vad det vill att Raseborgs sjukhus ska vara, till exempel en social- och hälsovårdscentral som integrerar primär- och specialiserad sjukvård eller mera av ett geriatriskt sjukhus.

Kommunerna, inte regeringen, avgör

Också att skjuta fram beslutet har sina risker, säger Månsson, i och med att det nya landskapet kommer att domineras av Esbo, Kyrkslätt och Lojo.

– De västnyländska kommunerna har lite att säga till om, men det är ändå rätt att låta landskapet säga sitt.

Frågan om samjouren i Raseborg väcker allmänhetens intresse. Bland annat har en Facebookgrupp bildats för att invånare ska kunna visa sitt stöd för sjukhuset.

Många har kampen om Vasa centralsjukhus i färskt minne, en kamp som utföll positivt för Vasa och det tvåspråkiga landskapet.

Men Månsson tonar ner förhoppningarna. Vasa centralsjukhus status reglerades av regeringen, medan Raseborgs sjukhus avgörs av HUS styrelse.

– Regeringen kan inte göra något. Det är kommunerna som har beslutanderätt.

Facebookgrupp samlade snabbt stöd

Trots det tror Månsson att det finns utrymme för politisk påverkan. HUS styrelse sitter på politiska mandat, och det pågår politiska diskussioner i kulisserna. Här är det till fördel att till exempel Ekenäsbon, minister Thomas Blomqvist (SFP) har påverkningsmöjligheter, liksom partiordförande minister Anna-Maja Henriksson.

Men också invånare i Raseborg och i de berörda kommunerna gör sitt för att påverka HUS styrelses beslut.

På tisdag grundade Ekenäsbon Ann-Mari Berlin Facebookgruppen ”Vi vill bevara Raseborgs sjukhus”. På ett dygn har gruppen fått över 7 600 medlemmar.

– Jag är väldigt orolig för sjukhuset och det är viktigt att agera när man ännu kan, säger Berlin.

För lång väg till Lojo och Esbo

Tiden är knapp, konstaterar Berlin, i och med att ett avgörande beslut kanske tas redan i april. Facebookgruppens syfte är, förutom att samla så många medlemmar som möjligt, också att försöka påverka medlemmarna i HUS styrelse.

– Vi vill visa hur viktigt sjukhuset är för oss. I gruppen samlar vi folks åsikter och informerar hur man kan påverka i frågan, till exempel genom att skriva till medlemmarna i HUS styrelse. Vi har även startat en adress där vi samlar namn och adressen kommer att överräckas till styrelsen.

Planen är också att inom några veckor ordna ett evenemang för att visa hur stort stödet för sjukhuset är. Berlin hoppas att de politiska partierna i Västnyland gör sitt för att påverka HUS styrelse i frågan.

– Om samjouren avvecklas försvinner anestesi- och operationsverksamheten vilket i längden kan betyda att sjukhuset försvinner. Jouren är den enda i området, och viktig för invånare såväl i Raseborg som i Hangö och Ingå. Under sommarmånaderna mångdubblas invånaravtalet. Det blir alldeles för lång väg att ta sig till Lojo eller Esbo.

Folktinget: Stärk existerande strukturer

Också Folktinget har uttalat sig i frågan. I ett pressmeddelande skriver Folktinget att sjukhuset har stor betydelse för befolkningen i västra Nyland av både geografiska och språkliga orsaker, liksom för Dragsviks garnison, hamnverksamheten i Hangö och ett stort antal fritidsboende.

– Det handlar om att få vård på eget språk och på jämlika villkor. Dessutom behövs sjukhus med svenska som internt språk för att bevara och utveckla svenskspråkiga termer och begrepp inom sjukvården, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist (SFP) i pressmeddelandet.

– Välfungerande tvåspråkiga enheter går sällan att flytta. Därför borde man istället stärka de strukturer som redan finns.