Arbetet med en särlösning för social- och hälsovården i Nyland har framskridit så långt att det nu finns ett förslag om Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) roll i särlösningen.

En arbetsgrupp föreslår enhälligt en lösning där ansvaret för att organisera den specialiserade sjukvården generellt och primärt ligger på självstyrande områden, det vill säga landskap.

Enligt förslaget ska HUS ansvara för brådskande specialiserad sjukvård, krävande specialiserad sjukvård som hör till universitetssjukhuset och annan specialiserad sjukvård som behövs för att den krävande vården ska kunna organiseras.

HUS ska enligt förslaget ansvara också för andra tjänster inom den specialiserade sjukvården till den del som landskapen inte organiserar dem. HUS organiseringsansvar ska vara sekundärt och basera sig på lag.

Till HBL säger HUS vd Juha Tuominen att förslaget är en kompromiss och medför inga radikala förändringar jämfört med nuläget.

Arbetsfördelningen fastställs senare

Arbetsfördelningen mellan de självstyrande områdena och HUS ska fastställas närmare i ett organiseringsavtal, och de grundläggande kraven på avtalet ska anges i lag.

På detta sätt säkerställs att HUS har ett sådant tillräckligt allmänt organiseringsansvar för den specialiserade sjukvården att verksamheten kan genomföras på ett bra sätt.

I ett pressmeddelande heter det att den modell som arbetsgruppen föreslår tryggar flexibiliteten i arbetsfördelningen mellan de självstyrande områdena och HUS och stärker styrningen av en ändamålsenlig användning av den specialiserade sjukvården.

I lösningen tas det hänsyn till uppnådda centraliseringsfördelar, HUS riksomfattande ansvar, upprätthållande av beredskapen, universitetets undervisning och forskning samt tryggandet av den tillräckliga produktionsvolym som dessa förutsätter.

Bäst möjlighet att integrera tjänster

Arbetsgruppen har behandlat frågan om hur den specialiserade sjukvården kan ordnas med tanke på tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna, arbetsfördelningen mellan parterna och förändringshanteringen. Arbetsgruppen hade inte till uppgift att ta ställning till finansieringen.

-Den valda modellen ger de bästa möjligheterna att integrera tjänsterna, vilket hör till social- och hälsovårdsreformens viktigaste mål, säger social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila i pressmeddelandet.

HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi motiverar lösningen både ur individens synvinkel och ur mer allmän synvinkel.

-Den föreslagna lösningen tryggar med tillräcklig säkerhet jämlika tjänster för patienterna samt vårdkvaliteten och utvecklandet av vårdkedjorna i hela Nyland. Dessutom ingår HUS viktigaste specialansvar i lösningen, säger Mäkijärvi.

Styrgruppens rapport klar före årsskiftet

Utgångspunkten i utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors har varit de fem områden som har föreslagits av kommunerna.

Förslaget förutsätter att HUS ställning fastställs i lag, eftersom man vill att sjukhusen även i fortsättningen ska fungera enligt en arbetsfördelningsmodell samtidigt som invånarna bör ha lika tillgång till tjänsterna inom den specialiserade sjukvården.

Utredningen av särlösningen för social- och hälsovården i Nyland ska vara klar i sin helhet före utgången av 2019.