Beredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland fortsätter utgående från det färska förslaget.

En eventuell särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors ska utgå ifrån en lösning där social- och hälsovården och räddningsväsendet ordnas av fyra självstyrande områden och Helsingfors stad.

Det här föreslås i den rapport som sänds på remiss i januari.

Även ansvaret för att ordna specialiserad sjukvård ska i första hand ligga på dessa områden.

Olika alternativa lösningar har utretts under hösten i samarbete med kommunerna i regionen och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), skriver Social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

I utredningen granskades motiveringarna till och grundlagens villkor för en eventuell särlösning samt olika alternativa sätt att genomföra en sådan lösning.

Kommunernas förslag dög inte

Kommunerna i Nyland föreslog själva en samkommunsbaserad lösning. Den här konstaterades vara problematisk med tanke på grundlagen och finansieringssystemet i förhållande till den nationella lösning som avses i regeringsprogrammet.

Den lösning som nu föreslås bygger dock på samma områdesindelning som kommunernas förslag.

I den föreslagna lösningen tas det hänsyn till Nylands särdrag, och som helhet går den förändring som lösningen innebär bäst att hantera, motiverar ministeriet. I utredningsuppdraget ingick inte att göra någon bedömning av finansieringslösningen.

– Det sätt på vilket Nylands särdrag beaktats vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen förtjänar beröm. Med tanke på den nationella lösningen och de strikta villkoren i grundlagen är denna särlösning, som har utarbetats utifrån kommunernas föreslag i våras, bättre och mer riskfri än ett landskap i Nyland. Vi utgår ifrån att det goda samarbetet och den täta dialogen fortsätter under den fortsatta beredningen av ärendet, säger Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori i pressmeddelandet.

Bra förutsättningar för HUS

Enligt förslaget ska HUS med stöd av lag ansvara för brådskande specialiserad sjukvård, krävande specialiserad sjukvård och specialiserad sjukvård som hör till universitetssjukhuset samt för annan specialiserad sjukvård som behövs för att den vården ska kunna ordnas.

Arbetsfördelningen mellan de självstyrande områdena och HUS ska fastställas närmare i ett organiseringsavtal, och de grundläggande kraven på avtalet ska anges i lag.

– Den modell som nu föreslås tryggar både ordnandet av krävande specialiserad sjukvård i Nyland och HUS nationella ansvar. Modellen ger också goda förutsättningar för utveckling av servicesystemet, säger verkställande direktör Juha Tuominen.

Kommunminister Sirpa Paatero (SDP) är nöjd med slutresultatet av utredningen.

– Det är fint att regionens kommuner och HUS har nått samsyn tillsammans med beredarna. Det vittnar om kommunernas förmåga att lösa stora utmaningar tillsammans”, säger Paatero.

Arbetet fortsätter, säger Kiuru

Ministeriet konstaterar att i den fortsatta beredningen är det viktigt att beakta de allmänna konsekvenserna för kommunernas ekonomi och för förutsättningarna för hållbar tillväxt på lång sikt i Nyland och hela landet. Hur lösningen lagstiftningsmässigt ska genomföras avgörs i samband med lagberedningen för social- och hälsovårdsreformen som helhet.

Arbetsgruppens ordförande, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) påminner om att arbetet fortsätter.

– I regeringsprogrammet konstateras att regeringen ska utreda en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors i samarbete med städerna och kommunerna i området före utgången av 2019. Det har vi gjort nu. Jag vill på hela regeringens vägnar tacka medlemmarna i styrgruppen för deras hårda arbete och för gott samarbete. Det återstår ännu mycket arbete, och samarbete behövs också under den fortsatta beredningen.