Stödet för de planerade spårvagnslinjerna ökade inte under medborgarpanelernas gång.

Medborgardiskussionen i Åbo som Kommuntorget skrev om i mars har nu fått ett resultat.

I ett pressmeddelande säger professor Kimmo Grönlund från Åbo Akademi, som genomförde projektet tillsammans med Tammerfors universitet som ett led i Åbo stads planering av den nya generalplanen, att de preliminära resultaten är tydliga.

– Åboborna vill att privatbilismen i centrum minskar, och de vill ha mindre genomfartstrafik i centrum. När det gäller dessa synpunkter fanns det inga skillnader mellan kvinnor och män, säger Grönlund.

Kvinnor för gågator

Nästan två tredjedelar av de som svarade på enkäten önskade fler gågator, här var särskilt kvinnor mer positivt inställda. Däremot ansåg en klar majoritet av Åboborna att man inte ska bygga en spårvagnslinje.

Spårvagnstrafiken har varit ett stridsäpple i Åbo i tiotals år. Så sent som i april beslöt fullmäktige att gå vidare med utredningen som gäller två spårvagnslinjer: en från stadsdelen Kråkkärret till Salutorget, och en från Salutorget till den stadsdelen Slottsstaden och passagerarhamnen.

Åbos stadsdirektör Minna Arve, som förespråkar att spårvagnstrafik återinförs, säger att riktlinjerna för trafikarrangemangen i centrum tas med i den nya generalplanen.

Åbo vill också utöka stadsbornas möjligheter att delta i utvecklandet av staden och i beslutsfattandet, bedyrar Arve.

Stödet för lätt trafik ökade

Undersökningen genomfördes genom en enkät som skickades till 12 000 slumpmässigt utvalda Åbobor i åldern 15–79 i slutet av mars.

Av dem svarade 2 463 personer svarade på enkäten. Deltagarna hade också möjlighet att delta i en medborgarpanel under rubriken Åbo samtalar om trafikarrangemangen i centrum.

I den panelen deltog 172 Åbobor, via videolänk i små grupper.

Deltagarnas åsikter blev mer positiva i förhållande till lätt trafik under processen, men stödet för spårvagn ökade inte som en följd av informationen och diskussionen.

Positiv erfarenhet

Av de tre scenarier som behandlade trafiken i centrum stödde mer än hälften av deltagarna ett scenario med snabba förändringar.

– Över 90 procent av paneldeltagarna uppgav att de skulle delta på nytt i en liknande process, och önskade att medborgarpaneler används också i framtiden i stadens beslutsfattande, säger forskardoktor Maija Jäske från Åbo Akademi.

Över 75 procent av deltagarna upplevde att de hade lärt sig tillräckligt för att kunna göra ett överlagt val mellan de olika scenarierna. Därtill upplevde 90 procent att de lärde sig att förstå åsikter som avvek från deras egna.

Fakta

  • Forskare från Åbo Akademi och från Tammerfors universitet ansvarar för projektet Åbo samtalar.
  • Forskningsprojektet finansieras av Åbo stadsforskningsprogram, Stiftelsen för Åbo Akademi och Finlands Akademi.
  • Forskningsprojektets preliminära resultat presenterades i ett öppet webbinarium den 28 maj och en mer omfattande forskningsrapport publiceras i höst.