I den andra fasen av idétävlingen Klash söker Kommunförbundet team som kan hitta lösningar på tre utvalda utmaningar som kommunerna definierat. Pilotkommunerna är Vanda, Janakkala och Joensuu.

Utmaningarna gäller transporter och mobilitet i glesbygden, stöd för kommuninvånarnas frivilliga verksamhet och att hjälpa ungdomar att hitta studievägar och hållas kvar på dem.

– Det viktigaste är att olika team fördomsfritt anmäler sig till tävlingen för att lösa kommunernas utmaningar. Vi ville inte ha en alltför hög tröskel för deltagandet, eftersom målet är att hitta helt nya idéer för att tackla de problem kommunerna presenterat. De team som går vidare i tävlingen kommer att erbjudas mångsidigt och högklassigt mentorsstöd för att utveckla insiktsfulla och fungerande lösningsförslag, säger projektchef Liisa Paltta.

Utmaning 1: Transport- och mobilitetsservice i glesbygden, pilotkommun Janakkala

I den första projekttävlingen söks en skalbar lösning som förbättrar transporterna och mobiliteten för invånarna i glesbygdsområden, ökar tillgängligheten, minskar privatbilismen och transporternas miljökonsekvenser samt bromsar kostnadsökningen för transporter i kommunerna.

Syftet är att kombinera existerande transportformer för människor, varor och tjänster genom att öka samarbetet mellan olika aktörer, dvs. integrerade mobilitetstjänster.

Det man eftersträvar är att minska ojämlikheten mellan byarna, tätorterna och de olika delarna av kommunen med tanke på tillgången till tjänster och tillgänglighetsaspekten. Samtidigt vill man förbättra trivseln och öka möjligheterna för äldre att bo hemma längre.

På så sätt kan kommunerna producera tjänster där det är kostnadseffektivt att göra det och samtidigt sörja för tillgängligheten, tillgången och tjänsternas kvalitet.

Utmaning 2: Plattform för invånarnas egna initiativ, pilotkommun Joensuu

I den andra projekttävlingen söks en skalbar lösning som ska hjälpa invånarna att aktivera sig i högre grad och i samverkan med kommunen förbättra sin egen boendemiljö och sitt välbefinnande, till exempel genom att skaffa finansiering, utnyttja gemensamma resurser eller genom att producera tjänster mellan privatpersoner. Det viktigaste är att hjälpa invånarna och kommunerna att fördomsfritt bidra med insatser för det gemensamma bästa.

Lösningen syftar till exempel till att invånarna ska kunna organisera sig och arbeta tillsammans i olika roller och skeden i utvecklingsprojekten.

Utmaning 3: Unga på studievägen, pilotkommun Vanda

I den tredje projekttävlingen söks en lösning som kunde hjälpa allt fler ungdomar att få personligt stöd i ett tidigt skede, innan problemen hunnit växa eller drivits till sin spets. Målet är att hitta metoder för att öka studiernas meningsfullhet, identifiera risker som leder till avhopp och hjälpa de unga att avsluta sina studier.

Lösningen ska gå att använda på nationell nivå i olika slags kommuner, vid olika läroanstalter och i olika livssituationer och den ska bevisligen hjälpa unga att hitta sin studieväg och att hållas där.

Lösningen ska förbättra de ungas, familjernas och läroanstaltens möjligheter att hjälpa ungdomarna och leda till färre avbrutna studier.

Tidsschema för tävlingen.

Lösningarna kan utnyttjas av alla kommuner

I första fasen av tävlingen Klash, hösten 2018, ombads kommunerna definiera problem som de hoppades få lösta genom tävlingen. I första fasen deltog 65 kommuner med 77 olika problem.

En expertjury valde ut tre kommuners förslag till utmaningstävlingen och sedan formulerades problemen till utmaningar. Projekttävlingar om offentlig upphandling har ordnats separat för varje utmaning.

Teamen som vill delta i tävlingen ska anmäla sig genom att skicka en ansökan senast den 18 juni kl. 16.00 på adressen klash.fi. För varje utmaning väljs högst fem team som får vidareutveckla sina idéer tillsammans med tävlingsarrangören, pilotkommunerna och mentorerna.

Vinnarna i tävlingen offentliggörs i januari 2020.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *