Sverige dras isär och skillnaderna mellan kommunerna ökar.
Utvecklingen har lett till att många kommuner får det allt svårare att klara sitt uppdrag, säger Sverker Lindblad, huvudsekreterare i den svenska kommunutredningen.

Kommunutredningen som tillsattes i början av året arbetar på uppdrag av den svenska regeringen. Uppdraget är att ta fram en strategi som stärker kommunernas kapacitet att möta samhällsutvecklingen. Arbetet har kommit i gång med en rivstart, bland annat med ett stort antal inbjudningar från kommunerna.

– Det här är en stor fråga för kommunerna i Sverige. Det finns ett utbrett behov att tala med oss. Det är bra, för utredningen ska göras som en aktiv dialog och med stor öppenhet. Nu lyssnar vi, säger Sverker Lindblad.

Bakgrunden till kommunutredningen är den demografiska utvecklingen, den snabba urbaniseringstakten och det stora antalet nyanlända i Sverige. Utvecklingen har lett till att många kommuner har fått det allt svårare att klara sitt uppdrag, då skattebasen minskar och kompetensförsörjningen blir problematisk.

Sverker Lindblad

Utredningen kommer att granska behovet av ökad kommunal samverkan, kommunsammanslagningar och så kallade asymmetriska lösningar dvs. en uppgiftsfördelning mellan kommuner så att alla inte behöver göra allt.

Kommuner med hög befolkningstillväxt har i regel bättre ekonomi än kommuner med utflyttning. Stora, glest befolkade kommuner är dyra i drift på grund av de långa avstånden och man kämpar för att upprätthålla sin kompetens. Tillväxtkommuner i stadsnära miljöer har lättare att rekrytera personal till nyckelpositioner inom vård, omsorg och skola, men planeringsutmaningarna ökar och sträcker sig ofta över kommungränserna.

– Det är ju inte självklart att de minsta kommunerna är de som har de största problemen, men spritt bosättningsmönster och långa avstånd till större städer verkar spela en roll. Det finns inte heller något samband utifrån färgen på kommunernas politiska ledning, konstaterar Lindblad.

I fråga om kommunsammanslagningar är den svenska regeringen tydlig: de ska ske på frivillig väg.

– Frågan är väldigt känslig, så därför är det bra att regeringen är tydlig. Utredningen kommer att titta på under vilka förutsättningar sammanslagningar skulle kunna vara effektiva, men de blir aktuella endast om kommunerna själva vill det, säger Lindblad.

Kommunutredningen är den största i Sverige sedan 1970-talet och den görs parallellt med en rad andra utredningar.

– Det betyder att vår utredning kommer att kunna dra nytta av det arbetet i de andra utredningarna, säger Lindblad och understryker att frågan om kommunernas framtid är väldigt komplex.

Komplexa frågor kräver komplexa svar.

– Det finns inte bara en lösning. Vi letar efter flera lösningar och de kan se olika ut för kommuner med skilda utmaningar.

Sverker Lindblad medverkar i programmet på Kommunmarknaden den 13 september.

Kommuner i förändring
på Kommunmarknaden

Sverige har 290 kommuner, Finland har 311. Vilka kommuner överlever, vilka försvinner?
Förändringen slår ner med kraft på kommunfältet i Finland år 2020 när hälften av   kommunernas uppgifter, personal och pengar överförs till de nya landskapen. Efter överföringen blir bildningssektorn störst i kommunerna. Framtidens kommuner ska främja välfärd, livskraft, sysselsättning och delaktighet. Vad innebär det i praktiken?

Kommunernas framtid diskuteras också i Sverige. Den svenska regeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som granskar behovet av kommunsammanslagningar, ökad kommunal samverkan, asymmetriska lösningar och flyttning av verksamheter från eller till den kommunala nivån.

Kom och diskutera framtidens kommuner
på Kommunmarknaden!

  • Sverker Lindblad, huvudsekreterare, Kommittén för stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen.
  • Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademi, utredningsuppdrag för bland annat Kommunförbundet
  • Tomas Sund, kommunikationsdirektör, Finansministeriet
  • Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet
  • Terhi Päivärinta, direktör, Kommunförbundet
  • Tidpunkt: Onsdag 13.9 kl. 13-16.00
  •  Programändring: Heléne Fritzon som tidigare ledde kommunutredningen utsågs i juli till migrationsminister i den svenska regeringen och har lämnat utredningsarbetet och kommer inte såsom tidigare utlovats att delta i Kommunmarknaden i år.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *