Statens, kommunernas och Finavia Abp:s förhandlare har nått samförstånd om att bilda projektbolag för planeringen av Finlandsbanan och det så kallade entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors. Man har också enats om de olika parternas finansiella bidrag.

Finanspolitiska ministerutskottet anser att Finska staten, med kommunikationsministeriet som företrädare, kan godkänna aktieägaravtalen om Finlandsbanan och entimmeståget och att projektbolagen bildas tillsammans med minoritetsaktieägarna, meddelar Kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande.

För entimmeståget ser aktieägarskapet och den finansiella fördelningen av planerandet av banan ut på följande sätt:

 • Finska staten, andel 51 procent eller 39,45 miljoner euro
 • Åbo stad, 10,25 miljoner euro
 • Esbo stad, 10,25 miljoner euro
 • Helsingfors stad, 5,80 miljoner euro
 • Salo stad, 3,74 miljoner euro
 • Lojo stad, 3,74 miljoner euro
 • Vichtis kommun, 3,74 miljoner euro
 • Kyrkslätt kommun, 0,38 miljoner euro.

Enligt gällande priser är den preliminära uppskattningen av byggkostnaderna för Entimmeståget till Åbo cirka 2,76 miljarder euro.

Projektbolagen ska planera spårtrafikprojekten och finansieringen av planeringen fram till byggstarten.

Statens, kommunernas och Finavia Abp:s finansieringsförbindelser täcker tillsammans de uppskattade kostnaderna för byggberedskapen och för projektbolagens övriga verksamhet.

Bolagen ska bildas så snart som möjligt efter att besluten har fattats och aktieägaravtalen har undertecknats.

Vad händer härnäst?

 • Projektbolagen Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo har ansökt om finansiellt stöd hos Europeiska kommissionen inom  Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE (Connecting Europe Facility, CEF).
 • I städerna och kommunerna behandlas aktieägaravtalen i förtroendeorganen och för Finavias del vid bolagsstämman i februari–april 2020.
 • Bolagen bildas så snart som möjligt när de behövliga besluten har fattats och aktieägaravtalen har undertecknats.
 • Utöver dessa projekt har kommunikationsministeriet inlett en utredning och en jämförande studie om sträckningen av en snabbförbindelse österut från Helsingfors. Snabbförbindelsen främjas i samarbete med aktörerna i regionen. Det är meningen att utredningarna ska bli färdiga våren 2020.