Kommunerna bjuds in för att lösa bostadslöshetsproblemet, och utlovas ekonomiskt stöd.

Regeringen vill tillsammans med kommunerna och städerna göra något åt bostadslösheten i Finland.

I fredags höll statssekreterare från Miljöministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet och Justitieministeriet en rundabordsdiskussion med representanter från de nio största städerna. Också Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och Brottspåföljdsmyndigheten deltog.

Regeringens mål är att i samarbete med kommunerna halvera antalet bostadslösa i Finland. I dagsläget uppskattas de vara 5 500.

Bostadslösheten har stampat på stället

Malin Brännkärr, statssekreterare vid Justitieministeriet, säger att det inte blir lätt.

– Det blir jättetufft. De senaste åren har man endast mäktat med att hålla bostadslösheten på samma nivå. Får vi den halverad har vi verkligen lyckats.

Statssekreterare Malin Brännkärr.

Brännkärr säger att bostadslöshet inte handlar om ett problem, därför är den också svår att åtgärda. Till exempel är bostadslösheten ett problem för frigivna fångar, för skuldsatta, för personer som lämnat en våldsam parrelation, för personer med olika typer av beroendeproblem och för flyktingar och papperslösa.

Justitieministeriet vill att kommunerna i högre grad satsar på att avskaffa bostadslösheten bland fångar som friges, säger Brännkärr. För ändamålet kan kommunerna söka om stöd. Justitieministeriet har öronmärkt 2,5 miljoner euro som kommunerna kan söka för att utveckla boendeservicen för denna målgrupp.

Stödboenden ska inte koncentreras

Under fredagens diskussioner, som alltså var startskottet för regeringens program för att minska på bostadslösheten, och som kommer att flankeras av en arbetsgrupp där kommunerna är representerade, underströks vikten av samarbete.

En del viktiga funktioner i sammanhanget – till exempel skuldrådgivningen – har överförts på statens ansvar men i kommunerna är det viktigt att den uppsökande verksamheten fungerar, säger Brännkärr.

Samtidigt som bostadslösheten är ett problem just i de stora städerna finns det också ett tryck på bostadsmarknaden i dessa städer. Investeringar styrs till byggprojekt som ska locka inflyttare, inte nödvändigtvis till stödboenden för bostadslösa.

– Jag hoppas att städerna planerar så, att de bostadslösa inte skyfflas till en viss stadsdel. Det är viktigt att stödboenden finns på många håll.

I fredagens diskussion deltog direktörer och sakkunniga som ansvarar för boendefrågor och för social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors, Vanda, Esbo, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg och Björneborg.

Ett nytt program för minskad bostadslöshet inleds 2020 – kommunerna utlovas stöd

  • Miljöministeriet inleder nästa år ett samarbetsprogram för att halvera bostadslösheten före 2023.
  • Programmet ska framför allt fokusera på de utvecklingsmål som upptäckts i samband med utvärderingen av tidigare bostadslöshetsprogram, till exempel tillräcklig tillgång till social- och hälsovårdstjänster med låg tröskel och satsningar på bostadslöshetsarbete som en del av den kommunala basservicen.
  • Finlands största kommuner, där det också finns flest bostadslösa, bjuds in att delta i programmet.
  • Kommunerna ska utarbeta en plan för hur bostadslösheten kan minskas. I planen ska de bland annat beakta utbudet av social- och hälsovårdstjänster, bostäder som är avsedda för bostadslösa och det regionala samarbetsnätverk som utför bostadslöshetsarbete, till vilket också organisationer räknas.
  • De kommuner som deltar kan ansöka om understöd för utvecklande av social- och hälsovårdstjänster som stöder boende.