Klimatförändringen för med sig nya miljöhälsorisker, då sannolikheten för extremväder ökar.

Uppgifterna inom miljö- och hälsoskyddet ska också efter social- och hälsovårdsreformen höra till kommunernas ansvarsområde, men de tillsynsenheter för miljö- och hälsoskyddet som finns i anslutning till social- och hälsovården måste omorganiseras senast 1.1.2023.

Konsekvenserna av vårdreformen för organiseringen av miljö- och hälsoskyddet beskrivs i ett brev som Social- och hälsovårdsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet och Kommunförbundet sänt till kommunerna och tillsynsenheterna (på finska).

I brevet finns också Kommunförbundets anvisningar om samarbetsområdena för miljö- och hälsoskyddet (på finska, svensk översättning senare i höst). Med miljö- och hälsoskyddsuppgifter avses hälsoskydd, tobakskontroll, veterinärvård och livsmedelstillsyn.

Miljö- och hälsoskyddsuppgifterna kan överföras till ett välfärdsområde, om alla kommuner som hör till välfärdsområdet fattar ett gemensamt beslut i frågan, meddelar Kommunförbundet.

De flesta av enheterna inom miljö- och hälsoskyddet är för närvarande organiserade på annat sätt än i anslutning till social- och hälsovården.

– Dessa enheter kan fortsätta sin verksamhet som tidigare. Men i en del enheter kommer inrättandet av välfärdsområdena dock att medföra ett behov av omorganisering, säger Kaisa Mäntynen, specialsakkunnig inom miljö- och hälsoskydd vid Kommunförbundet, i ett pressmeddelande.

Enligt Kommunförbundet gör lagstiftningen det möjligt för regionala skillnader i organiseringen av miljö- och hälsoskyddet.

– Vi hoppas kunna övergå från en ständig ovisshet om framtiden till en långsiktig utveckling av miljö- och hälsoskyddet, säger Mäntynen.

En modell passar inte alla

För tillfället organiseras miljö- och hälsoskyddet alltså väldigt olika i olika regioner, till exempel genom att olika sektorer – bland annat miljöskyddet, byggnadsinspektionen, räddningsväsendet och hälsovården – samarbetar.

Det här betyder att synergieffekterna söks på olika sätt i olika regioner – på en del håll genom tätare samarbete med social- och hälsovården, på andra genom att knyta miljötillsynen och byggnadsinspektionen till miljö- och hälsoskyddet.

Kommunförbundets förhoppning är att regionerna också i fortsättningen kan bestämma vilken modell som passar dem bäst.

– Miljö- och hälsoskyddets sakkunniga är proffs på att nätverka. De borde också framöver själva få fundera vilket organisationssätt som passar dem bäst, säger Mäntyne till Kuntalehti.

Utredningar från i fjol visar att mest inverkan på folkhälsan har buller och luftburna partiklar. Klimatförändringen för med sig nya miljöhälsorisker, då sannolikheten för extremväder ökar.

Framöver kommer miljö- och hälsoskyddets förebyggande åtgärder att få en centralare roll, säger Mäntynen. Tanken är, att livsmiljöernas konsekvenser för hälsan ska granskas redan då placeringen av till exempel anläggningar, trafikleder, skolor och bostäder utreds.

Enligt Mäntynen har miljö- och hälsoskyddet information som är avgörande för dessa förebyggande åtgärder.

Artikeln är delvis baserad på Kuntalehtis artikel.