Motionssalarnas avgifter drabbar främst verksamhet med låg tröskel. För de som idkar tävlingssport är den totala inverkan inte lika stor eftersom de har så mycket övriga kostnader.

Allt fler av de större kommunerna avgiftsbelägga idrottsturerna. I de mindre kommunerna är situationen en annan. Det framgår av en enkät utförd av Institutet för hälsa och välfärd THL.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Kuntalehti.

I Finland finns 21 städer med mer än 50 000 invånare av vilka 10 ger gratis tillgång till skolornas gymnastiksalar för barn och ungas träningsturer. En formell avgift (under 10 procent av marknadshyran) uppbärs i sex städer och en delvis stödd avgift i fem städer.

– Det är fel riktning. År 2020 tog 11 städer ingen avgift alls för motionssalarnas användning av barn och unga, i sju städer var avgiften formell och endast i tre städer hade man en delvis understödd avgift i bruk säger THL:s teamchef Timo Ståhl.

Även om förändringarna för de stora städernas del är små i proportion till antalet så förändras situationen då man ser på antalet barn och unga i städerna. Till exempel i Helsingfors finns det över 50 000 barn och unga i åldern 7-14.

– Ibruktagandet av delvis understödda motionssalsavgifter drabbar hårdast motionsgrupper med låg tröskel. Om avgifterna höjs då man startat en hobby så kan det lätt bli så att man inte fortsätter hobbyn.

– Då det gäller tävlingsidrotten så är utrymmeshyrans andel av totalkostnaderna mindre och har således inte någon stor betydelse. Det är oroväckande att man från avgiftsfria eller formellt avgiftsbelagda träningsturer övergår till att ta ut avgifter som endast understöds till en viss del, tillägger Timo Ståhl.

Tröskeln ska vara låg

Skolornas gymnastiksalar är fortfarande avgiftsfria i största delen av våra kommuner för barn och unga. Allmänt sett är det avgiftsfritt i städer och kommuner med färre än 5 000 invånare, av vilka 73 procent erbjuder sina utrymmen avgiftsfritt till idrottsföreningarnas verksamhet.

Då man i de stora städerna endast till 48 procent har avgiftsfrihet i bruk betyder det att barn och unga i olika kommuner inte längre är jämlika. Timo Ståhl påminner att om kostnaderna för hobbyverksamhet stiger för mycket så kan det lätt gå så att man avstår från verksamheten.

– Hobby- och motionsverksamhet är en viktig metod att främja barns och ungas välmående, hälsa och frisk tillväxt. Därför är det viktigt att kommunerna stöder hobbyverksamheter med låg tröskel..

THL:s TEAviisari-datainsamling mäter kommunernas verksamhet vid främjandet av invånarnas hälsa och välmående. ”Liikunnan edistäminen kunnissa”-datainsamlingen som görs vartannat år fick våren 2022 svar av 288 kommuner på fastlandet dvs. nästan alla (98%).

Gällande idrottsutrymmenas avgiftsfrihet samlade man in information om skolornas gymnastiksalar som utgör basen för idrottsverksamhet med låg tröskel. I enkäten klargjorde man inte huruvida avgiftsfriheten utsträcker sig till ishallar och simhallar som ägs av kommunen eller staden.