Skyddsrummet i Havshagen i Helsingfors. Beredskapschef Andreas Schneider förevisar den bastanta in- och utgången. Foto: Liisa Takala, Kuntalehti. Arkivbild.

Största delen av skyddsrummen skyddar väl mot verkningarna av konventionella vapen, framgår det av inrikesministeriets färska utredning. Det finländska befolkningsskyddet är värt flera miljarder euro. Den lönar det sig att ta hand om.

– De finländska skyddsrummen och anordningarna i dem är funktionssäkra och de har en lång livslängd. Samtidigt måste det konstateras att det i en liten del av skyddsrummen finns brister som gör att skyddsrummet inte kan tas i bruk inom den tidsfrist på 72 timmar som lagen kräver, säger projektchef Ira Pasi från inrikesministeriet.

Läs mera: Inrikesministeriets utredning – I Finland finns skyddsrumsplatser för cirka 4,8 miljoner människor

I utredningen granskade antalet skyddsrum, den regionala fördelningen och skyddsrummens skick. Uppgifter om antalet skyddsrum och den regionala fördelningen publicerades i februari 2023. Nu har ministeriet kommit med rekommendationer.

Av de skyddsrum som granskades i utredningen uppfyllde 91 procent bedömningskriterierna när det gäller konventionella vapen och 83 procent när det gäller gas- och strålningstillbud orsakade av vapenverkan.

Det finns tre grundorsaker till dåligt underhåll av skyddsrummen och därigenom till bristerna i skyddsrummen. Utredningen visar att de största bristerna finns i kunskaper och färdigheter samt i attityden och motivationen.

– I Finland är vi i den lyckliga positionen att det under årtiondenas lopp inrättats skyddsrum med stöd av lag. Om detta inte var fallet, skulle den saken vara svårast att rätta till. Många brister kan avhjälpas genom att sätta anordningar i skick, förnya utrustning och förnödenheter och öka kunskapen, säger Ira Pasi.

Byggnadens ägare och innehavare ansvarar tillsammans för underhållet, reparationerna och en räddningsplan.

– Skyddsrummen är mycket hållbara i fråga om teknik och konstruktion, även i situationer där underhållet regelbundet försummats. Även om underhållet försummats under en lång tid, är det ofta möjligt att sätta skyddsrummet i funktionsskick genom skäliga åtgärder under normala förhållanden. 

Ändamålsenlig service och besiktning av anordningarna och utrustningen i skyddsrum är lagstadgad. Ett skyddsrum ska kunna tas i bruk inom 72 timmar.

Genom ändamålsenligt underhåll förebygger man att anordningar och utrustning föråldras snabbt, och detta blir också ofta billigare eftersom man undviker större reparationer. Det är inte heller möjligt att under undantagsförhållanden samtidigt reparera alla skyddsrum eller skaffa utrustning.

– I Finland har det under årtiondenas lopp bildats en infrastruktur för befolkningsskydd som är värd flera miljarder euro. Den lönar det sig att ta hand om.