Finland har inte råd med en andra våg av corona. Den andra vågen av pandemin måste stoppas, underströk finansminister Matti Vanhanen (C) när han presenterade Finansministeriets budgetförslag för 2021.

Finansministeriets budgetförslag bygger på att Finland lyckas hejda ett utbrott av en andra coronavåg.

– Att bekämpa conona är också ekonomisk politik, sade Vanhanen.

Vanhanen sade att han delar många finländares oro över statens snabba skuldsättning.

– Mitt projekt är att få skuldsättningen under kontroll. Detta förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att hindra spridningen av viruset och återgår till ramarna. Dessutom krävs det snabba beslut om sysselsättningsåtgärder och om social- och hälsovårdsreformen.

Statsskulden beräknas öka till 132 miljarder euro nästa år.

Budgetförslag för 2021 ska trygga förtroendet för Finland och skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. Men den ekonomiska utvecklingen globalt i kombination med pandemin skapar osäkerhet. Därför satsar regeringen på åtgärder som den kan påverka.

Bland annat sänks industrins elskatt till EU:s miniminivå.

– Den sänkta elskatten förbättrar konkurrenskraften och stärker Finlands exportindustri, sade Vanhanen.

Skattesänkningen av industrins elskatten minskar statens inkomster med ca 245 miljoner euro nästa år. Därtill stöder regeringen exportindustrin genom sänkta farledsavgifter.

 

Budgeten följer regeringsprogrammet

Inkomstskatten förblir oförändrad, däremot höjs skatten på alkohol, tobak och fossila bränslen i enlighet med regeringsprogrammet.

Vanhanens budgetförslag bygger i hög utsträckning på regeringsprogrammet. Det betyder att den förlängda läroplikten förverkligas, liksom den avgiftsfria utbildningen på andra stadiet och personaldimensioneringen inom vården. Det här är reformer som många kommuner har önskat senarelägga på grund av coronapandemin och kommunsektorns dåliga ekonomi.

En överraskningen enligt Kommunförbundets chefsekonom Minna Punakallio är att Finansministeriet vill flytta fram förnyelsen av fastighetsskatten.

Budgetunderskottet beräknas bli 7 miljarder euro. Det här kan jämföras med det kalkylerade underskottet för innevarande  år: 18,9 miljarder euro.

Budgetens slutsumma är 61,6 miljarder euro. 

Budgetsförslaget  finns på Finansministeriets sajt.

Plock ur budgetförslaget för 2021

  • Den allmänna läropliktsåldern höjs till 18 år, andra stadiets utbildning blir avgiftsfri (22 milj. euro)
  • Personaldimensioneringen inom åldringsvården införs (53 milj. euro)
  • Studieplatserna inom närvårdarutbildning utökas (27 milj. euro)
  • Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården förnyas vilket medför sänkta klientavgifter  (17,9 milj. euro)
  • Polisen (10 milj. euro
  • Bekämpningen av den gråa ekonomin (3,3 milj. euro)

 

Många frågor ännu öppna

Kommunförbundets vice vd Timo Reina konstaterar i en tweet att många frågor ännu är öppna, inte minst vad gäller syselsättningen. Vanhanen lovar presentera en hållbarhetsfärdplan med åtgärder som stärker sysselsättningen. Reina kräver att stödet till kommunerna fortsätter och att kommunerna kompenseras fullt ut för nya uppgifter.

KT Kommunarbetsgivarnas arbetsmarknadsdirektör  Markku Jalonen säger i en kommentar till budgetförslaget att kommunernas verksamhetsförutsättningar måste tryggas. Att lyfta fram sysselsättningens betydelse och den offentliga ekonomins hållbarhet är dock rätt, menar han.

Finansministeriets pressmeddelande.